fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy

Oferta

Banner artykułu

Chroniąc nazwę i logo firmy dbasz o swoje biznesowe bezpieczeństwo.

Rejestracja znaku towarowego pozwala na uzyskanie pełnych praw do posługiwania się nazwą i logotypem firmy. Chroni Cię przed nielegalnym wykorzystaniem przez konkurencję i stanowi świadectwo reputacji na rynku. Jeżeli posiadasz już nazwę dla swojej firmy lub chcesz zastrzec tę istniejącą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym zastrzeżenia znaku firmowego. Dowiedz się, jak wygląda samej procedura rejestracyjna, jak zastrzec logo, jakie instytucje powinny być zaangażowane w ten proces oraz jakie korzyści wynikają z zastrzeżenia nazwy i logo firmy.

Na czym polega zastrzeżenie nazwy firmy i logo?

Zastrzeżenie nazwy firmy i logo jako znaku towarowego, daje wyłączne prawo do używania znaku na rynku. Prawo to realnie podnosi wartość przedsiębiorstwa, które posiada legalne uzasadnienie do używanej przez siebie marki. Co więcej, prawo to może być przedmiotem obrotu, a więc umożliwia jego zbycie lub licencjonowanie na rzecz osób trzecich.

Elementem informującym uczestników rynku o posiadanym przez Ciebie znaku towarowym, jest możliwość używania charakterystycznego symbolu - znaczek ®. Takie używanie symbolu wraz z nazwą i logiem przedsiębiorstwa zwiększa jego rynkową wiarygodność. Symbol ® przestrzega również konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.

Istotnym argumentem za rejestracją logo oraz zastrzeżeniem nazwy firmy jako znaku towarowego jest świadectwo ochronne znaku. Wydawane przez właściwy urząd patentowy świadectwo jest podstawowym dowodem, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do zastrzeżenia znaku firmowego.

W praktyce oznacza to, że w przypadku wykrycia np. podróbek wykorzystujących zarejestrowaną markę Twojej firmy, posiadanie świadectwa ochronnego będzie dla sądu wystarczającą podstawą do wydania postanowienia o zabezpieczenia towaru w trybie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego.

I to już po kilku dniach od złożenia wniosku! Wystarczy, że uprawdopodobnisz istnienie roszczenia na podstawie posiadanego świadectwa ochronnego, wydanego przez urząd patentowy.

Kolejnym ważnym argumentem jest to, że dopiero z chwilą uzyskania prawa ochronnego do znaku, posiadacz domeny internetowej uzyskuje tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego jej wykorzystywania. Unikasz więc ryzyka, w którym podmiot trzeci może wystąpić do Ciebie z roszczeniem o wydanie domeny, ponieważ to on dysponuje prawami do niej.

Korzyści wynikające z zastrzeżenia nazwy i logo firmy

Do najważniejszych zalet wynikających z zastrzeżenia nazwy i rejestracji logotypu firmy należy fakt, że jest ono świadectwem własności i legalnego wykorzystania w codziennych działaniach biznesowych. Oznacza to, że zastrzeżenie loga lub nazwy firmy jako znaku towarowego jest niezbędnym elementem poświadczającym własność w przypadku sporów wynikających z kopiowania znaku towarowego czy nielegalnego wykorzystania oraz chroni firmę przed potencjalnymi naruszeniami.

Zastrzeżenie logotypu i nazwy firmy gwarantuje, że na rynku nie pojawią się inne firmy z podobną identyfikacją, dzięki czemu unikniesz pojawiania się podróbek oraz zabezpieczysz się przed nierynkowymi zagraniami konkurencji. Posiadanie świadectwa ochrony znaku wydane przez odpowiedni urząd patentowy daje Twojej firmie wyłączne prawa do działania i prowadzenia sprzedaży na różnych terytoriach z jego wykorzystaniem. Posiadanie znaku towarowego daje Ci także prawo do wszczęcia postępowania wobec każdego, kto go naruszył lub naruszy w przyszłości. Jest to realna forma ochrony biznesu przed nielegalnym wykorzystaniem oraz przechwyceniem przez konkurencję.

Ryzyko wynikające z braku posiadania znaku towarowego

Nieposiadanie świadectwa własności znaku towarowego wiąże się z szeregiem zagrożeń, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy. Do najczęściej występujących ryzyk należą:

W jakim urzędzie i jak zastrzec logo firmy oraz nazwę?

Rejestracja znaku towarowego polega na rozpoczęciu procedury rejestracyjnej we właściwym urzędzie, zależnym przede wszystkim od obszaru działalności firmy. Wśród najważniejszych instytucji prowadzących procesy zastrzegania nazw i rejestracji logotypu firmy oraz regulujących zasady systemu własności intelektualnej znajdują się:

Procedura zastrzeżenia loga i nazwy firmy

Rozpoczęcie procedury zastrzeżenia nazwy lub rejestracji logo firmy w różnych urzędach wiąże się z wykonaniem podobnych czynności. Podstawą do złożenia wniosku jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji oraz wypełnienie formularza (online lub w formie pisemnej). Potwierdzenie prawa do wykorzystania znaku towarowego obejmuje badanie złożonej dokumentacji oraz wnikliwe sprawdzanie zastrzeganego znaku. Po wydaniu pozytywnej decyzji należy uiścić odpowiednią opłatę, po której następuje wpis do odpowiedniego rejestru oraz wydanie świadectwa ochronnego.

Procedura zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

1. Sprawdzenie dostępności znaku towarowego
Pierwszym krokiem w procesie zastrzeżenia logotypu lub nazwy firmy jest sprawdzenie dostępności znaku w bazie UPRP lub zlecenie tego zadania nam. Weryfikacja dostępności pozwoli sprawdzić, czy wskazana nazwa lub logotyp nie był wcześniej zarejestrowany, dzięki czemu unikniesz naruszenia cudzych praw. Wśród dostępnych baz znajdują się: W tym celu przeszukaj następujące bazy: e-Wyszukiwarka (PUEUP) dla znaków towarowych, TMview, Madrid Monitor, eSearch plus oraz Global Brand Database.

2. Zgłoszenie znaku do Urzędu Patentowego RP
Dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym polega na wypełnieniu podania, w którym wskazuje się dane zgłaszającego, znak towarowy oraz produktu lub usługi, których będzie dotyczył. Podanie jest dostępne na stronie internetowej UPRP.

3. Badanie wstępne
Po otrzymaniu podania pracownicy Urzędu Patentowego RP weryfikują zgłoszenie pod kątem formalno-prawnym. Oznacza to, że na tym etapie sprawdzana jest poprawność wypełnienia formularza oraz fakt wniesienia opłaty administracyjnej. Na tym etapie Twoje zgłoszenie jest ujawniane przez Urząd w e-Wyszukiwarce (PUEUP), dzięki czemu inne podmioty funkcjonujące na rynku mogą zgłaszać uwagi i powody, dla których Urząd powinien odrzucić wniosek.

4. Badanie merytoryczne
Na etapie badania merytorycznego Urząd szczegółowo sprawdza istotność zgłoszenia oraz to, czy zgłoszenie powinno być traktowane jako znak towarowy. Oznacza to, że Urząd weryfikuje, czy zgłoszenie nie należy do kategorii oznaczeń wyłączonych z rejestracji. Na podstawie tego badania UPRP ma prawo odrzucić podanie lub wydać decyzję pozytywną tylko do części żądanego zakresu ochrony znaku.

5. Publikacja zgłoszenia
W przypadku braku przeciwwskazań i przeszkód, Urząd Patentowy RP publikuje zgłoszenie znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (BUP). Rozpoczyna się wówczas 3-miesięczny okres sprzeciwowy.

6. Zgłoszenie sprzeciwu od wydanej decyzji
W trakcie okresu sprzeciwowego, możliwe jest wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia na podstawie m.in. wcześniej przyznanych praw i rozpoczęcie procedury sprzeciwowej. Składa się ona z 2 miesięcznego okresu przewidzianego na polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy stronami tzw. cooling off. W przypadku braku możliwości porozumienia, Urząd Patentowy może przystąpić do rozstrzygnięcia sporu.

7. Rejestracja logotypu i nazwy lub odmowa
Jeżeli Urząd Patentowy oddali sprzeciw stron trzecich lub też w okresie sprzeciwowym nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw, znak towarowy zostaje oficjalnie zarejestrowany. W przypadku uznania sprzeciwu, wniosek zostaje odrzucony, stosownie do zakresu sprzeciwu tj. w całości lub w części.

8. Monitorowanie i odnawianie praw
Należy pamiętać, że znak towarowy musi być odnawiany co 10 lat, co wiąże się z odpowiednią opłatą administracyjną. Warto jest także pamiętać, że w tym czasie mogą pojawiać się kolejne zgłoszenia od firm konkurencyjnych, do których Ty masz prawo zgłosić sprzeciw. Monitorowanie zgłoszeń możesz zlecić odpowiedniej firmie, która zajmie się ochroną Twojego znaku.

Procedura zastrzeżenia nazwy i logotypu firmy w EUIPO

Podobnie wygląda procedura zastrzeżenia logo lub nazwy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Zgłoszenia można dokonywać na trzy sposoby:

Warto wiedzieć, że zgłoszenie może zostać stworzone w języku polskim lub jednym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP po etapie złożenia i opłacenia wniosku, następuje etap badania formalnego-prawnego i merytorycznego. Po upływie 2-4 tygodni Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) publikuje ogłoszenie w swoim Biuletynie (BEUIPO) i podlega możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez następne 3 miesiące od dnia publikacji.

Procedura postępowania sprzeciwowego, podobnie jak w przypadku zgłoszeń krajowych, obejmuje możliwość porozumienia stron lub wszczęcia postępowania spornego przez Urząd. Po zakończeniu lub rozwiązaniu kwestii spornych następuje podjęcie ostatecznej decyzji, czyli ogłoszenie znaku w rejestrze Znaków Towarowych Unii Europejskiej lub odmowa zastrzeżenia nazwy lub rejestracji logo.

Procedura zgłoszenia znaku towarowego w WIPO (Światowej Organizacja Własności Intelektualnej)

Krok 1 – Wniosek za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP
Pozostaje jeszcze jedno pytanie: Jak zastrzec nazwę firmy w krajach poza Unią Europejską? Aby tego dokonać, musisz już posiadać potwierdzenie zarejestrowania znaku towarowego w kraju pochodzenia. W przypadku Polski, złożenie wniosku do WIPO odbywa się za pośrednictwem naszego Urzędu Patentowego RP, który składa wniosek do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Twoim imieniu. Wniosek składa się z podania oraz wykazu posiadania znaku towarowego w kraju pochodzenia oraz listy towarów i usług objętych znakiem.

Krok 2 – Badanie formalne przeprowadzane przez WIPO
WIPO przeprowadza jedynie formalną analizę Twojego zgłoszenia międzynarodowego. Po zatwierdzeniu Twój znak jest rejestrowany w Rejestrze Międzynarodowym i publikowany w Dzienniku Znaków Międzynarodowych WIPO. Następnie WIPO prześle Ci zaświadczenie o Twojej międzynarodowej rejestracji i powiadomi urzędy ds. własności intelektualnej na wszystkich terytoriach, na których chcesz, aby Twój znak był chroniony.

Krok 3 – Badanie merytoryczne Urzędu Patentowego RP
Badaniem merytorycznym znaku towarowego zarejestrowanego w WIPO zajmuje się Urząd Patentowy RP, który podejmuje ostateczną decyzję i przekazuje ją do Światowej Organizacja Własności Intelektualnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, znak towarowy jest umieszczany w międzynarodowym rejestrze i daje Ci możliwość wykorzystywania go na wskazanych terytoriach.

Jak zastrzec nazwę firmy? Praktyczne porady dotyczące procesu

Pamiętaj, że proces zastrzeżenia logo i nazwy firmy powinien rozpoczynać się gruntowną analizą bazy już przyznanych znaków towarowych, co pozwoli Ci wykluczyć możliwość przypadkowego wykorzystania nazwy lub logotypu innych, istniejących już firm. Ważne jest także skrupulatne przygotowanie dokumentacji, napisanie poprawnego wniosku, który może być odrzucony z przyczyn formalno-prawnych oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty administracyjnej. Pamiętaj także, żeby odnawiać przyznane już znaki towarowe co 10 lat, przed upływem tego okresu.

Opisane powyżej procesy odpowiadają szczegółowo na pytanie jak zastrzec nazwę firmy. Jeżeli jednak wciąż zastanawiasz się jak zastrzec logo lub nazwę firmy na terenie Polski, Unii Europejskiej lub poza nią, warto jest zwrócić się po pomoc specjalistów, których doświadczenie pozwoli na oszczędność czasu i zwiększenie szansy na pozytywne rozpatrzenie podania. Przejście przez ten proces wymaga skrupulatności, doświadczenia i znajomości szeregu praw i zależności, dlatego warto jest zaufać profesjonalistom, takim jak my.

Nasz zespół pomoże Ci przygotować kompletną dokumentację zgłoszeniową wraz z instrukcjami. Twoja aktywność ograniczy się jedynie do fizycznego przesłania gotowego kompletu dokumentów oraz dokonania opłaty na rachunek bankowy urzędu. 

Dowiedz się jak szybko możemy ci pomóc

Dowiedz się jak długo trwa zastrzeżenie znaku towarowego
Konsultacja
z prawnikiem
do24 godzin
Doradzamy w zakresie
zastrzeżenia znaku,
prowadzimy konsultacje telefoniczne i e-mailowe.
Badanie
znaku + raport
od2 do4 dni
Weryfikujemy znak w bazach znaków towarowych: krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Zgłoszenie znaku
(Polska)
od6 do7 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do UPRP, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.
Zgłoszenie znaku
(Unia Europejska)
od5 do6 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do EUIPO, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook