Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce

Zastrzeżenie (rejestracja) znaku towarowego w Polsce przebiega w kilku etapach, poznaj jej najistotniejsze elementy.

Zgłoszenie znaku towarowego

Aby rozpocząć procedurę rejestracji znaku towarowego należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), osobiście lub za pośrednictwem rzecznika patentowego. Każde takie zgłoszenie posiada swój numer i datę wpływu do Urzędu, która rozpoczyna bieg terminu rejestracji.

Okres badań

Etap badań może trwać od 2 do 4 miesięcy i składa się na niego kilka działań. Urząd Patentowy bada, czy wniosek o rejestrację znaku towarowego jest poprawnie wypełniony, czy nie występują bezwzględne przesłanki do odmowy rejestracji znaku oraz czy zostały uiszczone stosowne opłaty. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów UPRP wzywa do ich poprawienia. Następnie Urząd ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku towarowego wraz ze wszystkimi informacjami na jego temat w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Jednocześnie sporządzona jest i wysłana do zgłaszającego wstępna informacja o możliwym istnieniu podobnych lub identycznych znaków zarejestrowanych wcześniej.

Okres sprzeciwowy

Wraz z publikacją zgłoszenia w BUP rozpoczyna się okres, w którym osoby trzecie mogą zgłosić swój sprzeciw do rejestracji określonego znaku towarowego. Sprzeciw można zgłaszać w okresie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia w BUP. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, rozpoczyna się etap rejestracji znaku, w innym razie konieczne jest przeprowadzenie przez UPRP postępowania sprzeciwowego.

Postępowanie sprzeciwowe

Gdy osoba trzecia w ciągu okresu sprzeciwowego zgłosi sprzeciw, rozpoczyna się alternatywna droga postępowania – postępowanie sprzeciwowe. Ekspert z UPRP przeprowadza wówczas badanie bezwzględnych i względnych przesłanek odmowy. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy może ono trwać od 3 do 8 miesięcy. Po zakończonym postępowaniu urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie rejestracji znaku. Na każdym etapie rejestracji znaku towarowego przysługuje nam odwołanie od decyzji UPRP.

Rejestracja znaku towarowego

Po pozytywnym zakończeniu etapów poprzedzających następuje rejestracja znaku towarowego. Urząd wydaje decyzję o warunkowym przyznaniu ochrony. Oznacza to, że udzielona jest czasowa ochrona do momentu uregulowania wszelkich opłat. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie ochrona wygasa. Po wydaniu decyzji o przyznaniu ochrony na znak towarowy  oraz uiszczeniu opłat, UPRP dokonuje wpisu do rejestru i wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy zgłaszającemu.

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 5 dodać 0

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f