fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce

Zastrzeżenie (rejestracja) znaku towarowego w Polsce przebiega w kilku etapach, poznaj jej najistotniejsze elementy.

Zgłoszenie znaku towarowego

Aby rozpocząć procedurę rejestracji znaku towarowego należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), osobiście lub za pośrednictwem rzecznika patentowego. Każde takie zgłoszenie posiada swój numer i datę wpływu do Urzędu, która rozpoczyna bieg terminu rejestracji.

Okres badań

Etap badań może trwać od 2 do 4 miesięcy i składa się na niego kilka działań. Urząd Patentowy bada, czy wniosek o rejestrację znaku towarowego jest poprawnie wypełniony, czy nie występują bezwzględne przesłanki do odmowy rejestracji znaku oraz czy zostały uiszczone stosowne opłaty. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów UPRP wzywa do ich poprawienia. Następnie Urząd ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku towarowego wraz ze wszystkimi informacjami na jego temat w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Jednocześnie sporządzona jest i wysłana do zgłaszającego wstępna informacja o możliwym istnieniu podobnych lub identycznych znaków zarejestrowanych wcześniej.

Okres sprzeciwowy

Wraz z publikacją zgłoszenia w BUP rozpoczyna się okres, w którym osoby trzecie mogą zgłosić swój sprzeciw do rejestracji określonego znaku towarowego. Sprzeciw można zgłaszać w okresie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia w BUP. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, rozpoczyna się etap rejestracji znaku, w innym razie konieczne jest przeprowadzenie przez UPRP postępowania sprzeciwowego.

Postępowanie sprzeciwowe

Gdy osoba trzecia w ciągu okresu sprzeciwowego zgłosi sprzeciw, rozpoczyna się alternatywna droga postępowania – postępowanie sprzeciwowe. Ekspert z UPRP przeprowadza wówczas badanie bezwzględnych i względnych przesłanek odmowy. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy może ono trwać od 3 do 8 miesięcy. Po zakończonym postępowaniu urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie rejestracji znaku. Na każdym etapie rejestracji znaku towarowego przysługuje nam odwołanie od decyzji UPRP.

Rejestracja znaku towarowego

Po pozytywnym zakończeniu etapów poprzedzających następuje rejestracja znaku towarowego. Urząd wydaje decyzję o warunkowym przyznaniu ochrony. Oznacza to, że udzielona jest czasowa ochrona do momentu uregulowania wszelkich opłat. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie ochrona wygasa. Po wydaniu decyzji o przyznaniu ochrony na znak towarowy  oraz uiszczeniu opłat, UPRP dokonuje wpisu do rejestru i wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy zgłaszającemu.

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy i logo

Rozsądne ceny i brak ukrytych opłat za nasze usługi
Badanie
znaku + raport
od270 PLN
Weryfikacja znaku
w bazach znaków towarowych:
krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Badanie
+ zgłoszenie znaku
(POLSKA)
od870 PLN
Weryfikacja znaku, ustalenie klasyfikacji nicejskiej, sporządzenie wniosku do UPRP, bieżący nadzór nad sprawą.
Badanie
+ zgłoszenie znaku
(UNIA EUROPEJSKA)
od1240 PLN
Weryfikacja znaku, ustalenie klasyfikacji nicejskiej, sporządzenie wniosku do EUIPO, bieżący nadzór nad sprawą.
Konsultacja
z prawnikiem
0 PLN
Doradztwo w zakresie
zastrzeżenia znaku,
konsultacja telefoniczna
lub e-mailowa.

Do cen świadczonych za nasze usługi należy doliczyć podatek VAT. Wysokość opłat urzędowych jest uzalezniona od zakresu wnioskowanej ochrony. Minimalne opłaty wynoszą 450 PLN za zgłoszenie w Polsce oraz 850 EUR za zgłoszenie w UE.

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook