fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenie (rejestracja) znaku towarowego w Unii Europejskiej przebiega w kilku etapach, poznaj jej najistotniejsze elementy.

Zgłoszenie znaku towarowego

Procedura  rejestracji Unijnego Znaku Towarowego rozpoczyna się od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Można tego dokonać przesyłając wniosek online, drogą pocztową, kurierem, przekazać wniosek za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego lub rzecznika patentowego. Zgłaszający ma miesiąc, licząc od dnia dokonania zgłoszenia, by uiścić podstawową opłatę za zgłoszenie.

Okres badań

EUIPO w pierwszej kolejności bada poprawność i kompletność informacji w przesłanym zgłoszeniu. W razie potrzeby wzywa zgłaszającego do korekty zgłoszenia – zgłaszający ma 2 miesiące na poprawę wniosku. Następnie badane są bezwzględne przesłanki nieudzielenia ochrony na Znak Towarowy UE, a jeżeli takich przesłanek brak, zgłoszenie jest tłumaczone na wszystkie oficjalne języki państw Unii Europejskiej. EUIPO sporządza raport o podobnych znakach towarowych, zarejestrowanych już wcześniej i przesyła go zgłaszającemu oraz właścicielom wcześniej zarejestrowanych Unijnych Znaków Towarowych. Etap badań kończy się publikacją wszelkich niezbędnych informacji o zgłoszonym znaku towarowym w Biuletynie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (BEUIPO).

Okres sprzeciwowy

Wraz z publikacją zgłoszenia unijnego znaku towarowego rozpoczyna się 3 miesięczny okres, w którym wszelkie osoby trzecie, które uważają, że zgłoszony znak towarowy nie powinien być zarejestrowany, mogą zgłosić swój sprzeciw. Zazwyczaj przyczyną zgłoszenia sprzeciwu jest posiadanie przez inną osobę trzecią prawa do podobnego lub identycznego znaku towarowego a niekiedy odkrycie istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, np. brak graficznej formy znaku towarowego, zbyt ogólne znaczenie. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, rozpoczyna się etap rejestracji znaku, w innym razie konieczne jest przeprowadzenie przez EUIPO postępowania sprzeciwowego. Zgłaszający na każdym etapie, zawsze może wnieść odwołanie od decyzji EUIPO.

Postępowanie sprzeciwowe

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłoszenia znaku w BEUIPO osoba trzecia uzna, że zgłoszony znak narusza prawa do znaku już zarejestrowanego lub spełniona jest którakolwiek z bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego i zgłosi sprzeciw, EUIPO wszczyna postępowanie sprzeciwowe mające na celu rozstrzygnięcie takiego konfliktu. Na początku strony sporu mogą dojść do porozumienia polubownie i mają na to od 2 nawet do 24 miesięcy. Jeżeli okaże się to bezskuteczne, EUIPO przeprowadza postępowanie sporne i po otrzymaniu od obu podmiotów wystarczających dowodów, wydaje decyzję w sprawie sprzeciwu. Postępowanie sprzeciwowe na każdym etapie może być przerwane, jeżeli obie strony doją do porozumienia lub gdy wycofane zostanie zgłoszenie albo sprzeciw.

Rejestracja znaku towarowego UE

Jeżeli wcześniejsze etapy zakończą się pozytywnie, Znak Towarowy UE zostanie zarejestrowany a informacja o tym opublikowana w rejestrze Znaków Towarowych Unii Europejskich. Publikacja znaku jest bezpłatna. Właściciel ma możliwość pobrania drogą elektroniczną certyfikatu rejestracji już dwa dni po publikacji znaku. Okres ważności Unijnego Znaku Towarowego wynosi 10 lat i może być przedłużany dowolną ilość razy.

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy i logo

Rozsądne ceny i brak ukrytych opłat za nasze usługi
Badanie
znaku + raport
od270 PLN
Weryfikacja znaku
w bazach znaków towarowych:
krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Badanie
+ zgłoszenie znaku
(POLSKA)
od870 PLN
Weryfikacja znaku, ustalenie klasyfikacji nicejskiej, sporządzenie wniosku do UPRP, bieżący nadzór nad sprawą.
Badanie
+ zgłoszenie znaku
(UNIA EUROPEJSKA)
od1240 PLN
Weryfikacja znaku, ustalenie klasyfikacji nicejskiej, sporządzenie wniosku do EUIPO, bieżący nadzór nad sprawą.
Konsultacja
z prawnikiem
0 PLN
Doradztwo w zakresie
zastrzeżenia znaku,
konsultacja telefoniczna
lub e-mailowa.

Do cen świadczonych za nasze usługi należy doliczyć podatek VAT. Wysokość opłat urzędowych jest uzalezniona od zakresu wnioskowanej ochrony. Minimalne opłaty wynoszą 450 PLN za zgłoszenie w Polsce oraz 850 EUR za zgłoszenie w UE.

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 6 dodać 1

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook