Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenie (rejestracja) znaku towarowego w Unii Europejskiej przebiega w kilku etapach, poznaj jej najistotniejsze elementy.

Zgłoszenie znaku towarowego

Procedura  rejestracji Unijnego Znaku Towarowego rozpoczyna się od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Można tego dokonać przesyłając wniosek online, drogą pocztową, kurierem, przekazać wniosek za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego lub rzecznika patentowego. Zgłaszający ma miesiąc, licząc od dnia dokonania zgłoszenia, by uiścić podstawową opłatę za zgłoszenie.

Okres badań

EUIPO w pierwszej kolejności bada poprawność i kompletność informacji w przesłanym zgłoszeniu. W razie potrzeby wzywa zgłaszającego do korekty zgłoszenia – zgłaszający ma 2 miesiące na poprawę wniosku. Następnie badane są bezwzględne przesłanki nieudzielenia ochrony na Znak Towarowy UE, a jeżeli takich przesłanek brak, zgłoszenie jest tłumaczone na wszystkie oficjalne języki państw Unii Europejskiej. EUIPO sporządza raport o podobnych znakach towarowych, zarejestrowanych już wcześniej i przesyła go zgłaszającemu oraz właścicielom wcześniej zarejestrowanych Unijnych Znaków Towarowych. Etap badań kończy się publikacją wszelkich niezbędnych informacji o zgłoszonym znaku towarowym w Biuletynie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (BEUIPO).

Okres sprzeciwowy

Wraz z publikacją zgłoszenia unijnego znaku towarowego rozpoczyna się 3 miesięczny okres, w którym wszelkie osoby trzecie, które uważają, że zgłoszony znak towarowy nie powinien być zarejestrowany, mogą zgłosić swój sprzeciw. Zazwyczaj przyczyną zgłoszenia sprzeciwu jest posiadanie przez inną osobę trzecią prawa do podobnego lub identycznego znaku towarowego a niekiedy odkrycie istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, np. brak graficznej formy znaku towarowego, zbyt ogólne znaczenie. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, rozpoczyna się etap rejestracji znaku, w innym razie konieczne jest przeprowadzenie przez EUIPO postępowania sprzeciwowego. Zgłaszający na każdym etapie, zawsze może wnieść odwołanie od decyzji EUIPO.

Postępowanie sprzeciwowe

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłoszenia znaku w BEUIPO osoba trzecia uzna, że zgłoszony znak narusza prawa do znaku już zarejestrowanego lub spełniona jest którakolwiek z bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego i zgłosi sprzeciw, EUIPO wszczyna postępowanie sprzeciwowe mające na celu rozstrzygnięcie takiego konfliktu. Na początku strony sporu mogą dojść do porozumienia polubownie i mają na to od 2 nawet do 24 miesięcy. Jeżeli okaże się to bezskuteczne, EUIPO przeprowadza postępowanie sporne i po otrzymaniu od obu podmiotów wystarczających dowodów, wydaje decyzję w sprawie sprzeciwu. Postępowanie sprzeciwowe na każdym etapie może być przerwane, jeżeli obie strony doją do porozumienia lub gdy wycofane zostanie zgłoszenie albo sprzeciw.

Rejestracja znaku towarowego UE

Jeżeli wcześniejsze etapy zakończą się pozytywnie, Znak Towarowy UE zostanie zarejestrowany a informacja o tym opublikowana w rejestrze Znaków Towarowych Unii Europejskich. Publikacja znaku jest bezpłatna. Właściciel ma możliwość pobrania drogą elektroniczną certyfikatu rejestracji już dwa dni po publikacji znaku. Okres ważności Unijnego Znaku Towarowego wynosi 10 lat i może być przedłużany dowolną ilość razy.

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 4 dodać 0

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f