fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zagadnienia prawne

Zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenie (rejestracja) znaku towarowego w Unii Europejskiej przebiega w kilku etapach, poznaj jej najistotniejsze elementy.

 

Zgłoszenie znaku towarowego

Procedura rejestracji Unijnego Znaku Towarowego rozpoczyna się od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Można tego dokonać przesyłając wniosek online, drogą pocztową, kurierem, przekazać wniosek za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego lub rzecznika patentowego. Zgłaszający ma miesiąc, licząc od dnia dokonania zgłoszenia, by uiścić podstawową opłatę za zgłoszenie.

Okres badań

EUIPO w pierwszej kolejności bada poprawność i kompletność informacji w przesłanym zgłoszeniu. W razie potrzeby wzywa zgłaszającego do korekty zgłoszenia – zgłaszający ma 2 miesiące na poprawę wniosku. Następnie badane są bezwzględne przesłanki nieudzielenia ochrony na Znak Towarowy UE, a jeżeli takich przesłanek brak, zgłoszenie jest tłumaczone na wszystkie oficjalne języki państw Unii Europejskiej. EUIPO sporządza raport o podobnych znakach towarowych, zarejestrowanych już wcześniej i przesyła go zgłaszającemu oraz właścicielom wcześniej zarejestrowanych Unijnych Znaków Towarowych. Etap badań kończy się publikacją wszelkich niezbędnych informacji o zgłoszonym znaku towarowym w Biuletynie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (BEUIPO).

Okres sprzeciwowy

Wraz z publikacją zgłoszenia unijnego znaku towarowego rozpoczyna się 3 miesięczny okres, w którym wszelkie osoby trzecie, które uważają, że zgłoszony znak towarowy nie powinien być zarejestrowany, mogą zgłosić swój sprzeciw. Zazwyczaj przyczyną zgłoszenia sprzeciwu jest posiadanie przez inną osobę trzecią prawa do podobnego lub identycznego znaku towarowego a niekiedy odkrycie istnienia bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, np. brak graficznej formy znaku towarowego, zbyt ogólne znaczenie. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, rozpoczyna się etap rejestracji znaku, w innym razie konieczne jest przeprowadzenie przez EUIPO postępowania sprzeciwowego. Zgłaszający na każdym etapie, zawsze może wnieść odwołanie od decyzji EUIPO.

Postępowanie sprzeciwowe

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłoszenia znaku w BEUIPO osoba trzecia uzna, że zgłoszony znak narusza prawa do znaku już zarejestrowanego lub spełniona jest którakolwiek z bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego i zgłosi sprzeciw, EUIPO wszczyna postępowanie sprzeciwowe mające na celu rozstrzygnięcie takiego konfliktu. Na początku strony sporu mogą dojść do porozumienia polubownie i mają na to od 2 nawet do 24 miesięcy. Jeżeli okaże się to bezskuteczne, EUIPO przeprowadza postępowanie sporne i po otrzymaniu od obu podmiotów wystarczających dowodów, wydaje decyzję w sprawie sprzeciwu. Postępowanie sprzeciwowe na każdym etapie może być przerwane, jeżeli obie strony doją do porozumienia lub gdy wycofane zostanie zgłoszenie albo sprzeciw.

Rejestracja znaku towarowego UE

Jeżeli wcześniejsze etapy zakończą się pozytywnie, Znak Towarowy UE zostanie zarejestrowany, a informacja o tym opublikowana w rejestrze Znaków Towarowych Unii Europejskich. Publikacja znaku jest bezpłatna. Właściciel ma możliwość pobrania drogą elektroniczną certyfikatu rejestracji już dwa dni po publikacji znaku. Okres ważności Unijnego Znaku Towarowego wynosi 10 lat i może być przedłużany dowolną ilość razy.

 

Często zadawane pytania 

Jak zastrzec znak towarowy w Unii Europejskiej?

Aby zastrzec znak towarowy w Unii Europejskiej należy zgłosić wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Można tego dokonać za pośrednictwem polskiego Urzędu Patentowego lub przez wybranego przez siebie rzecznika patentowego jak również samodzielnie.

 

Ile czasu trwa zgłoszenie znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej trwa około 4-6 miesięcy. Proces ten może zostać wydłużony jeżeli nastąpi postępowanie sprzeciwowe. Może ono wydłużyć proces zgłoszenia znaku nawet do 2 lat.

 

Jakie są etapy podczas rejestracji nazwy firmy w Urzędzie Patentowym?

Pierwszym etapem jest badanie poprawności przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Jest to czas, w którym urzędnik bada bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego. Kolejnym etapem jest okres sprzeciwowy. Jest to czas na zgłoszenie sprzeciwu przez osobę trzecią, która uważa że zgłoszenie zarusza jej prawa. Jeżeli nie pojawi się żaden sprzeciw, wtedy rozpoczyna się etap wydawania decyzji o rejestracji znaku.

 

Co to jest okres sprzeciwowy? 

Jest to czas, w którym osoby trzecie mogą zgłosić sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Rozpoczyna się w momencie publikacji zgłoszenia i trwa 3 miesiące. 

 

Czym się charakteryzuje postępowanie sprzeciwowe?

Jeżeli osoba trzecia uzna, że zgłoszenie znaku w biuletynie narusza jego prawa, wówczas rozpoczyna się postępowanie sporne. Jest to czas, w którym rozpatrywane są argumenty strony wnoszącej sprzeciw i kontrargumenty wnoszącego wniosek o rejestrację znaku towarowego przez urząd. Ekspert po otrzymaniu i zbadaniu wystarczających dowodów wydaję decyzję w sprawie.

 

 

 

 

Dowiedz się jak szybko możemy ci pomóc

Dowiedz się jak długo trwa zastrzeżenie znaku towarowego
Konsultacja
z prawnikiem
do24 godzin
Doradzamy w zakresie
zastrzeżenia znaku,
prowadzimy konsultacje telefoniczne i e-mailowe.
Badanie
znaku + raport
od2 do4 dni
Weryfikujemy znak w bazach znaków towarowych: krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Zgłoszenie znaku
(Polska)
od6 do7 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do UPRP, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.
Zgłoszenie znaku
(Unia Europejska)
od5 do6 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do EUIPO, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook