fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Kiedy nie można zastrzec znaku towarowego?

Zagadnienia prawne

Dowiedz się czym są podstawowe, bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaków towarowych.

Jeżeli chcemy zastrzec znak towarowy, bardzo ważne jest upewnienie się, że nie wystąpią przeszkody, przez które Urząd Patentowy odmówi udzielenia ochrony znakowi towarowemu. Przeszkody te można ogólnie podzielić na trzy grupy: podstawowe, bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji. 

Przeszkody rejestracji znaku towarowego

Podstawowe przeszkody rejestracji  - dotyczą samego oznaczenia, które jest zgłaszane do rejestracji i należą do nich:

Bezwzględne przeszkody rejestracji  - po zgłoszeniu do zastrzeżenia znaku towarowego Urząd bada czy występują bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego. Przesłanki te zawierają znaki towarowe, które:

Ponadto rejestracji nie podlega znak, którego używanie jest niezgodne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. O ile sprzeczność z prawem jest zrozumiała, problem mogą stanowić ogólne stwierdzenia: porządek publiczny i dobre obyczaje. Dobre obyczaje to pojęcie odwołujące się do wartości powszechnie akceptowanych w społeczeństwie. Niedopuszczalna będzie rejestracja znaków towarowych naruszających normy moralne lub etyczne. Przykładem naruszenia dobrych obyczajów może być graficznie przedstawiony znak dotyczący towarów mających charakter wulgarny, dyskryminujący lub obraźliwy. Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym to znaki, które promują faszyzm i inne totalitarne ustroje państwa lub nawołujących do nienawiści.

Względne przeszkody rejestracji - nie są one badane przez urzędy patentowe z urzędu.

Jakich znaków nie można zastrzec

Dopiero wniosek osoby trzeciej powoduje badanie zaistnienia względnej przeszkody udzielenia ochrony znaku towarowego. Urząd, który bada możliwość wystąpienia przeszkody dla rejestracji  znaku towarowego, nie dokonuje analiz rejestru znaków towarów, po to, aby sprawdzić, czy podobne lub identyczne oznaczenie nie było zarejestrowane lub zgłoszone wcześniej albo czy nie narusza praw majątkowych lub autorskich innych osób.

To właśnie sprzeciw osoby trzeciej jest najczęstszym powodem, dla którego Urząd Patentowy może odmówić ochrony znaku towarowego.  Każdy znak towarowy obowiązuje na określonym terytorium. Patrząc na terytorium Polski pod uwagę należy brać nie tylko znaki towarowe polskich przedsiębiorców, ale również te, które są chronione w ramach Unii Europejskiej czy innych regulacji międzynarodowych. Dlaczego należy brać pod uwagę również znaki towarowe spoza terytorium Polski? Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej mogą uzyskać ochronę swojego znaku towarowego na całym jej terytorium poprzez jedno zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (w skrócie: EUIPO).

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca z Grecji zastrzeże znak towarowy w EUIPO i uzyska ochronę na terenie Unii Europejskiej, czyli w 28 krajach to ochrona tego znaku obowiązuje również w Polsce, nawet w przypadku kiedy ten przedsiębiorca fizycznie nie wprowadzi swojej firmy na polski rynek i faktycznie ten znak towarowy nie pojawi się w obrocie na naszym terytorium. 

W jaki sposób bada się podobieństwo? Bierze się pod uwagę zakres tych samych oznaczeń oraz oferowanych towarów i usług. Oznacza to, że można uzyskać ochronę znaku towarowego podobnego, a nawet identycznego (jedynie w płaszczyźnie fonetycznej) z już zarejestrowanym znakiem, jeżeli firmy te będą działać w innej branży, czyli wyraźnie będą różnić się oferowanymi towarami lub usługami. Przykładowo, kolizja znaków towarowych nie będzie miała miejsca w przypadku, gdy obie firmy mają tę samą nazwę, ale działają w innych branżach. Przykładowo -  pomiędzy nazwą „Biedronka” w przypadku usług krawieckich oraz nazwą znanej w Polsce sieci sklepów nie zajdzie kolizja wykluczająca możliwość rejestracji znaku towarowego „Biedronka” dla tych usług krawieckich. Nie można natomiast zastrzec już takiej nazwy dla minimarketu, ponieważ istnienie dwóch sieci sklepów „Biedronka” mogłoby wprowadzić klientów w błąd.

Często zadawane pytania

Co może być przeszkodą w rejestracji znaku towarowego?

Nie można zarejestrować znaku towarowego, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, jak również wprowadza w błąd odbiorcę. Nie udziela się ochrony na znaki towarowe, które są identyczne lub podobne do znaków już zarejestrowanych. Znak towarowy nie może być też sprzeczny z porządkiem publicznym jak również zawierać słów pochodzących z języka potocznego, w odniesieniu do towarów lub usług, które ma obejmować ochrona. Przy rejestracji znaku towarowego zakazane jest również używanie min. symboli narodowych.

Jakie są bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego?

Bezwzględne przesłanki rejestracji znaku towarowego to takie przeszkody, które wyłączają możliwość rejestracji znaku towarowego z mocy prawa. Urząd Patentowy bada poprawność wniosku w kontekście obowiązujących przepisów czy nie zachodzą podstawy do odmowy wszczęcia postępowania o rejestrację znaku towarowego. Innymi słowy, jeżeli nie ma podstaw do odmowy, to urząd uruchamia dalsze postępowanie i publikuje znak w biuletynie.

Co to są względne przeszkody w rejestracji znaku towarowego?

Przesłanki względne rejestracji nie są przedmiotem badania przez Urząd Patentowy. Są one wynikiem wniesienia sprzeciwu przez osobę trzecią. Podstawą sprzeciwu może być posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego, który jest podobny lub identyczny jak również naruszenie majątkowych praw autorskich do logotypu. Urząd patentowy wszczyna postępowanie sprzeciwowe na podstawie złożonego wniosku przez stronę, która uważa, że dane zgłoszenie narusza jej prawa.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook