fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ochrona znaku towarowego na świecie

Zagadnienia prawne

Kiedy potrzebujesz zastrzec znak poza graniacami UE, warto skorzystać z procedury, która umożliwi Ci uzyskanie ochrony w wybranych przez Ciebie krajach, bez konieczności składania wniosku w każdym z nich.

Czym jest międzynarodowy znak towarowy?

Międzynarodowy znak towarowy daje możliwość tego, że zamiast rejestrowania znaku towarowego w kilku krajach, w różnych systemach prawnych, z różnymi zestawami opłat i koniecznością angażowania kilku pełnomocników, wystarczy jedno zgłoszenie do Świetowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego jest najszersza terytorialnie i pozwala na zabezpieczenie prawa do używania zastrzeżonego znaku towarowego przedsiębiorstwa na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje 113 państw z obszaru całego świata.

Ochrona znaku towarowego na świecie

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który chce rozszerzyć swoją działalność po za granicę Polski lub Unii Europejskiej, np. na rynek w Chinach lub Rosji możesz zastrzec znak towarowy firmy korzystając z tzw. Systemu Madryckiego.

Na System Madrycki składają się dwie umowy międzynarodowe: Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych z 1891 r. (tzw. porozumienie madryckie) oraz Protokół do tego Porozumienia podpisany w 1996 r. (tzw. protokół madrycki). Jedną z podstawowych różnic między porozumieniem i protokołem jest to, że istnieją inne przesłanki skorzystania z przewidzianej w nich procedury rejestracji międzynarodowej. Porozumienie wymaga uprzedniego zarejestrowania znaku towarowego firmy w urzędzie krajowym, podczas gdy protokół - jedynie zgłoszenia go do rejestracji w kraju, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Umowy te zostały podpisane przez ponad 100 państw na całym świecie, w tym przez większość krajów europejskich, USA, Chiny, Japonię, Australię czy Rosję. Nad stosowaniem Systemu Madryckiego czuwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. System ten oferuje właścicielom znaków towarowych możliwość ich ochrony w wielu krajach poprzez wypełnienie tylko jednego wniosku. 

Jak zastrzec międzynarodowy znak towarowy?

Międzynarodowa ochrona znaku towarowego frimy polega na „rozszerzeniu” ochrony danego znaku towarowego zgłoszonego w krajowym urzędzie patentowym na inne kraje.

Dla przykładu: firma dokonuje rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Przedsiębiorstwo chciałoby również wejść ze swoimi produktami na rynki Chin, Rosji i Ukrainy, więc chce, aby jego znak towarowy był chroniony również w tych państwach. Gdyby system madrycki nie istniał, firma ta musiałaby przechodzić procedurę rejestracji tego znaku towarowego w każdym z tych państw z osobna, czyli osobno w Chinach, Rosji i na Ukrainie. Dzięki istnieniu systemu madryckiego rejestracja znaku towarowego w kilku państwach może dokonać się za pomocą tylko jednego wniosku. 

Pierwszym etapem rejestracji międzynarodowego znaku towarowego jest zgłoszenie lub uzyskanie rejestracji tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP. Kolejnym etapemjest złożenie wniosku o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, który składa się za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego. Wniosek powinien zawierać między innymi: kopię znaku, który musi być identyczny z tym w rejestracji lub zgłoszeniu znaku w kraju pochodzenia, a także wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte ochroną, pogrupowane zgodnie z klasyfikacją nicejską: http://zastrzezone.pl/klasyfikacja-nicejska-klasyfikacja-towarow-i-uslug/27,17,16. Należy wskazać również, w jakich państwach chcemy zastrzec znak towarowy przedsiębiorstwa. Przy składaniu wniosku wnosi się opłatę, o której będzie mowa w dalszej części artykułu. 

Następnie krajowy urząd patentowy przekazuje wniosek do WIPO. Po otrzymaniu zgłoszenia międzynarodowego z urzędu pochodzenia WIPO przede wszystkim sprawdza, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi prawidłowo sklasyfikowane. Jeśli tak jest, rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym i publikuje go w Biuletynie Międzynarodowym. Następnie Biuro Międzynarodowe powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W państwach tych wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w WIPO rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. Postępowania w poszczególnych państwach są od siebie niezależne. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. 

Co daje międzynarodowy znak towarowy

Ile trwa międzynarodowa ochrona znaku towarowego?

Ochrona w procedurze międzynarodowej udzielana jest na 10 lat, z możliwością wielokrotnego przedłużania. Trzeba jednak pamiętać, że przez pierwsze 5 lat ochrona znaku towarowego ma charakter warunkowy. Oznacza to, że jeśli w tym czasie zostanie wszczęte postępowanie, w wyniku którego znak ten przestanie być chroniony w kraju pochodzenia (czyli w przypadku polskich przedsiębiorców w Polsce), to rejestracja międzynarodowa wygaśnie.

Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego?

Korzystanie z międzynarodowej ochrony znaku towarowego firmy nie należy do najtańszych. Jednak zastrzegając znak towarowy w ten sposób zyskujesz pewność, że nikt bezprawnie nie użyje Twojego znaku, a nawet jeżeli to zrobi, będziesz miał w ręku skuteczne narzędzie przeciwko naruszaniu Twojego prawa. 

Całkowity koszt rejestracji międzynarodowego znaku towarowego zależy między innymi od tego czy zgłoszony znak towarowy jest czarno biały czy barwny, ilości klas towarów i usług, które ma obejmować oraz od ilości państw, na których terytorium chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego.

Warto wiedzieć, że wszystkich opłat uiszczanych na konto Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej dokonywać trzeba we frankach szwajcarskich. 

Więcej informacji na temat opłat związanych z zarejestrowaniem międzynarodowego znaku towarowego znajdziesz tutaj: http://zastrzezone.pl/ile-kosztuje-zastrzezenie-miedzynarodowego-znaku-towarowego/71,17,16.

Często zadawane pytania 

Na czym polega ochrona międzynarodowego znaku towarowego?

Ochrona międzynarodowego znaku towarowego rozciąga się nie tylko na teren danego kraju ale może obejmować swoim zasięgiem nawet 113 państw. Zastrzeżony znak towarowy pozwala na swobodnym i bezpiecznym korzystaniu ze znaku na terenie wskazanym przez Ciebie terenie. Prawo ochronne pozwala na wyeliminowanie naruszeń nieuczciwych podmiotów jak również skuteczne egzekwowanie swoich praw na arenie międzynarodowej.

W jaki sposób zastrzec międzynarodowy znak towarowy?

Rejestrując międzynarodowy znak towarowy należy w pierwszej kolejności zgłosić się do Urzędu Patentowego kraju pochodzenia. To właśnie za jego pośrednictwem jest składany wniosek do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Jeżeli zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi formalne zostaje publikowany w Biuletynie. Na koniec Biuro Międzynarodowe powiadamia o rejestracji znaku towarowego państwa, które były wskazane we wniosku rejestracyjnym. 

Jak długo trwa ochrona międzynarodowego znaku towarowego?

Ochrona międzynarodowego znaku towarowego trwa 10 lat i może być wielokrotnie przedłużana. Należy również pamiętać, że pierwsze 5 lat ochrony znaku towarowego ma charakter warunkowy. Oznacza to, że jeżeli znak towarowy w kraju pochodzenia utraci prawo ochronne to również rejestracja międzynarodowa wygaśnie. 

Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego? 

Koszty rejestracji międzynarodowego znaku towarowego są uzależnione od wyglądu znaku, ilości klas towarów i usług określonych w zgłoszeniu jak również ilości państw, na których terytorium chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook