fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Rzeczywiste używanie znaku towarowego

Zagadnienia prawne

Zarejestrowanego znaku towarowego należy, a nawet trzeba używać, inaczej konkurencja będzie mogła wnieść o wygaszenie Twojego prawa do tego znaku. Jednym z warunków wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest brak jego rzeczywistego używania w okresie 5 lat od daty wydania decyzji o jego rejestracji. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest rzeczywiste używanie znaku, dlaczego jest ważne oraz w jaki sposób można dowieść, że realnie posługujesz się swoim prawem do znaku towarowego.

Dlaczego nieużywany znak towarowy można wygasić?

Prawo do wygaszenia zastrzeżonego znaku towarowego, który nie jest używany w sposób rzeczywisty, zostało wprowadzone po to, aby firmy nie zastrzegały znaków towarowych tylko po to żeby je sobie „zarezerwować” lub tylko dlatego, żeby tych znaków nie mogła używać ich konkurencja. Brak wymogu używania znaku mógłby prowadzić do tego, że duże firmy, które stać na rejestrację wielu znaków, mogłyby rejestrować dane nazwy tylko w tym celu, aby konkurencja nie mogła z nich skorzystać, a nie po to, aby z nich faktycznie korzystać.

W konsekwencji taka sytuacja mogłaby doprowadzić do paraliżu danej branży. Prawo ochronne na znak towarowy jest bardzo szerokie i wyposaża posiadacza tego prawa w szereg środków, którymi może oddziaływać na konkurencję. Jedno z ważniejszych uprawnień związanych z zastrzeżonym znakiem, to prawo do zakazania konkurentom posługiwania się takim samym lub podobnym znakiem towarowym. Stąd wprowadzenie wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego jest jak najbardziej uzasadnione. Ustawodawca zdecydował się na uregulowanie tej kwestii, dając przedsiębiorcom czas 5 lat od rejestracji znaku na rozpoczęcie jego używania. Można w ten sposób zastrzec swój znak zanim rozpocznie się jakąkolwiek działalność, mówiąc potocznie, można go „zarezerwować”, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

znak towarowy - rzeczywiste używanie

Art. 169. 1. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek:nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;

Czym jest rzeczywiste używanie znaku towarowego?

O ile termin „używanie znaku towarowego” jest prosty w zrozumieniu  - jest to korzystanie ze znaku lub jego stosowanie,  o tyle problem może pojawić się ze słowem „rzeczywiste”.

Rzeczywiste używanie zarejestrowanego znaku towarowego musi charakteryzować się pewnymi cechami:

Zarejestrowane oznaczenie musi być używane w charakterze znaku towarowego – chodzi tutaj o to, że zarejestrowany znak towarowy ma być używany do oznaczania konkretnych towarów/usług jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa oraz pozwolić na odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Mówiąc prościej, warunek ten zostanie zrealizowany, jeżeli zarejestrowany znak towarowy będzie faktycznie nanoszony na towary i usługi udostępniane dla konsumentów i kontrahentów.

Znak towarowy musi znaleźć się w obrocie gospodarczym – używanie Twojego zarejestrowanego znaku towarowego wyłącznie w działalności prywatnej lub wewnątrz Twojej firmy, bez wprowadzania go do obrotu nie spełni warunku rzeczywistego używania znaku towarowego. Wprowadzanie znaku towarowego do obrotu oznacza przede wszystkim oferowanie i sprzedaż towarów i usług, ich dystrybucja, magazynowanie, a także ich import i eksport.

Znak towarowy musi być używany w postaci, w jakiej został zarejestrowany – co do zasady, znak towarowy musi być używany w takiej formie, w jakiej widnieje w rejestrze znaków towarowych. Jednak za rzeczywiste używanie znaku towarowego można uznać także posługiwanie się jego zmienioną postacią, ale muszą być to modyfikacje nieprowadzące do zmiany istoty znaku widniejącego w rejestrze i do zmiany jego odróżniających elementów. Mówiąc prościej, zarejestrowany znak towarowy i znak realnie używany przez przedsiębiorcę nie mogą znacząco różnić się od siebie: osoba, która patrzy na te dwa oznaczenia, powinna mieć odczucie, że to ten sam znak towarowy.

Znak towarowy musi być używany w kontekście towarów i usług, dla których oznaczania został zarejestrowany – jeżeli ktoś zarejestruje nazwę swoich produktów „ABCDE” w klasie 3, dla oznaczania kosmetyków pielęgnacyjnych, a tak naprawdę używa jej tylko do oznaczania restauracji, nie korzysta z tej nazwy w sposób rzeczywisty. Czasami duże marki rejestrują swoje znaki towarowe w wielu klasach, z tego względu, że je na to stać. Jest to błędem, który może skutkować wygaśnięciem ich znaku, jeżeli ich konkurencja podejmie stosowne działania.

Ponadto za rzeczywiste używanie znaku towarowego Urząd Patentowy uzna także używanie znaku towarowego przez inną firmę za zgodą uprawionego, na przykład na podstawie umowy licencyjnej czy franczyzy, a także umieszczanie znaku towarowego na towarach wyłącznie dla celów eksportu. Za znak towarowy rzeczywiście używany można uznać także sytuację, w której znak towarowy jest zastrzegany wspólnie przez kilka podmiotów lub zastrzegany jest znak wspólny gwarancyjny, ale używa go tylko jedna firma, a nie wszystkie zgłoszone w procesie jego rejestracji.

 

rzeczywiste używanie znaku towarowego

W jaki sposób udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego?

Dowodami na rzeczywiste używanie znaku towarowego są wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające korzystanie ze znaku towarowego, przede wszystkim: zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy, etykiety, opakowania, zdjęcia oraz materiały reklamowe. Ważne, aby na dokumentach potwierdzających używanie znaku towarowego znajdowały się daty – bez daty dokumenty takie na wiele się nie zdadzą, bo wymóg używania znaku towarowego jest ściśle związany z czasem – używanie takie musi nastąpić w ciągu 5 lat od zarejestrowania znaku.

Ważne powody nieużywania znaku towarowego

Artykuł 169 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej mówi o tym, że z ważnych powodów można usprawiedliwić się z nieużywania znaku towarowego. Co może być takim ważnym powodem? Tak naprawdę jedynie siła wyższa lub inne okoliczności zewnętrzne, które  były niemożliwe do przewidzenia przez uprawioną firmę oraz były niezależne od jej woli. Do przykładów siły wyższej należą: działania wojenne, kataklizmy, restrykcje importowe takie jak embargo czy państwowy zakaz sprzedaży określonych towarów (na przykład ze względu na zdrowie publiczne).

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejOchrona znaku towarowego na świecieIle kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?Ile lat trwa ochrona znaku towarowego?Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowychBadanie zdolności ochronnej znakuZastrzezenie nazwy i logo firmyZastrzezenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 2 dodać 6

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook