fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Szybko i sprawnie. Nowelizacja prawa własności przemysłowej 2020

Zagadnienia prawne

Szybciej i prościej. Taki slogan reklamowy dobrze oddaje charakter zmian wprowadzonych w ramach modernizacji prawa własności przemysłowej. Czy przedsiębiorcy docenią szereg uproszczeń w procedurze oraz większą dostępność pomocy prawnej? Warto prześledzić niedawne zmiany.

Proces wprowadzania rozwiązań sprzyjających przedsiębiorcom oraz dostosowywania prawa do regulacji wspólnotowych trwa od wielu lat. Kolejna jego odsłona miała miejsce 27 lutego 2020r. kiedy to weszła w życie  ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 2309). Główny cel zmian jest jasny. Chodzi o przyśpieszenie i uproszczenie postępowań prowadzonych przed UPRP. Przejrzysta procedura ma zachęcić do zgłaszania większej ilości wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych. Jak czytamy w uzasadnieniu nowela uwzględnia głosy środowiska prawników specjalizujących się w prawie własności przemysłowej oraz przedsiębiorców, którzy dotychczas zgłaszali zastrzeżenia dotyczące pracy urzędu. Poniżej zebraliśmy najważniejsze zmiany dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Sprawdź co zmienia się na lepsze w poszczególnych procedurach:

Możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty okresowej za ochronę znaku towarowego

Dotychczas osoby zgłaszające znak towarowy mogły uzyskać częściowe zwolnienie z opłaty zgłoszeniowej. Po złożeniu wniosku i wykazaniu braku możliwości poniesienia pełnej wysokości opłaty, Urząd Patentowy może obniżyć opłatę nawet o 80 procent.

Nowelizacja wprowadza możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty za pierwszy dziesięcioletni okres ochronny znaku. Ta innowacyjna propozycja ma być zachętą do budowania dobrego nawyku ochrony marki już na etapie jej tworzenia. Takie ułatwienie skierowane jest do osób fizycznych oraz przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. 

Warto pamiętać że zwolnienie z opłaty jest wyjątkiem przewidzianym dla podmiotów i osób znajdujących się w szczególnej sytuacji materialnej np. przejściowych problemów finansowych i są w stanie taki fakt udowodnić. Badając wniosek, Urząd Patentowy może wezwać wnioskodawcę do złożenia odpowiednich oświadczeń majątkowych lub innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz ubiegać się o zwolnienie z opłaty za pierwszy okres ochronny znaku towarowego.

Szybsze rozpatrywanie sprzeciwów

Wiadomość o otrzymaniu sprzeciwu dotyczącego zgłoszonego znaku towarowego nie należy do przyjemnych.  Dotychczas bierna postawa zgłaszającego w postępowaniu sprzeciwowym oznaczała automatyczną przegraną. Wydawano decyzję o uchyleniu prawa ochronnego i umarzano postępowanie.

Wprowadzona zmiana ma na celu ochronę praw właścicieli oprotestowanych znaków.  W sytuacji, w której uznamy że sprzeciw, który otrzymaliśmy jest bezzasadny lub powstrzymamy się od jakichkolwiek działań, sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez eksperta lub zespół orzekający. Rezygnacja z rozstrzygania spraw przez kolegia orzekające pozwoli na skrócenie czasu niepewności prawnej związanej z oczekiwaniem na decyzję Urzędu.

Brak reakcji na sprzeciw nie kończy postępowania. Do wydawania decyzji w sprawach spornych zostali upoważnieni eksperci urzędowi, którzy zastąpili kolegia orzekające.

Zmiany dotyczące roszczenia o zabezpieczenie dowodów i udzielenie informacji

Działania podejmowane przez nieuczciwą konkurencję spędzają sen z powiek wielu uczciwym przedsiębiorcom. Często jedynym skutecznym rozwiązaniem jest wybór drogi sądowej. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy zadbać o materiał potwierdzający fakt naruszenia naszego prawa. Po nowelizacji wniosek o zabezpieczenie dowodów, pozwalający na doraźne działanie np zajęcie partii towaru musi być odpowiednio uprawdopodobniony.

Roszczenie o zabezpieczenie dowodów to nie jedyny skuteczny środek służący poszkodowanym przedsiębiorcom. Tak samo ważne jest ustalenie skali naruszenia znaku towarowego - pochodzenia i ilości towaru, czy kanałów dystrybucji. Zobowiązani do udzielania informacji są już nie tylko bezpośredni sprawcy naruszeń. Nowelizacja rozszerza ten katalog o osoby trzecie np. producentów, czy pośredników, którzy czerpali z takiego procederu korzyści finansowe. Od roszczenia o udzielenie informacji zwolniony jest natomiast konsument działający w dobrej wierze.

Warunkiem uzyskania obu roszczeń cywilnoprawnych jest przedstawienie dowodów lub uprawdopodobnienie sytuacji, w której nasze prawo ochronne może być łamane.

Z roszczeniem o udzielenie informacji można wystąpić także wobec osób trzecich, które łamały nasze prawo ochronne w celu uzyskania korzyści finansowych.

Adwokaci i radcowie prawni z nowymi kompetencjami

Dotychczas adwokaci i radcowie prawni mogli występować przed UPRP w charakterze pełnomocnika wyłącznie w sprawach z zakresu znaków towarowych. Po zmianach są oni uprawnieni do reprezentowania klientów również w kwestiach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.

Powyższa zmiana wydaje się uzupełniać wchodzącą w życie 1 lipca 2020r. nowelizację kodeksu postępowania cywilnego. Zakłada ona min. utworzenie sądów ds. własności intelektualnej w czterech polskich miastach oraz obowiązek zastępstwa procesowego przez pełnomocnika w sprawach w których wartość przedmiotu sporu przekracza dwadzieścia tysięcy złotych. W związku z rozszerzeniem dostępności usług prawnych zwiększono również zakres uprawnień rzeczników patentowych. Od lipca mogą być oni pełnomocnikami w postępowaniach cywilnych, we wszystkich sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Twoim pełnomocnikiem w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych może być również adwokat lub radca prawny.

Nowe przepisy modernizujące prawo własności przemysłowej wpływają pozytywnie na pracę Urzędu Patentowego. Zwiększona liczba stanowisk eksperckich, skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa ochronnego, usprawnienia procesu rejestracji działające na korzyść zgłaszających oraz możliwość zwolnienia z opłat za pierwszy okres ochronny czynią procedurę bardziej przystępną i atrakcyjną. Zmiany dotyczące wynalazków (łatwiejsza ochrona wynalazków wspomaganych komputerowo, wprowadzenie instytucji poszukiwania międzynarodowego) również należy ocenić pozytywnie. Krok w stronę innowacyjności musi być jednak odpowiedno przemyślany. 

Przed zgłoszeniem znaku do Urzędu sprawdź czy jest on unikalny. Nawet najbardziej przyjazna procedura nie będzie mogła zakończyć się pozytywnie jeżeli nie sprawdzisz czy Twoje zgłoszenie ma szanse powodzenia. Postaw na specjalistów, którzy pomogą Ci przygotować dokumenty zgłoszeniowe oraz przejść cały proces rejestracji bezproblemowo.
Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook