fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Kupiłem logo od grafika, czyli jak poprawnie przenieść prawa autorskie do utworu

Opinie i porady

Sprawa wydaje się prosta. Tworząc markę należy zamówić logo (znak towarowy) w agencji kreatywnej, kupić jego projekt (wizualizację) i rozpocząć używanie znaku. Nie jest do końca tak kolorowo – sama faktura to za mało. Umowa o przeniesieniu praw autorskich to podstawa. Poniżej znajdziesz informacje o tym co powinno się w niej znaleźć.

Co to są prawa autorskie i jak mają się one do Twojego znaku towarowego zamówionego w agencji kreatywnej?

Zamawiając w agencji kreatywnej logo – de facto zlecasz jej przygotowanie utworu – a jeśli mamy utwór to mamy również jego twórcę, któremu z zgodnie z przepisami prawa przysługują pewne uprawnienia.

Czym jest utwór

Musimy się zastanowić, czym jest utwór. Zgodnie z definicją ustawową (możemy ją znaleźć w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych) „Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”. Nie ma więc żadnych wątpliwości co do tego, że zamówiony przez Ciebie w agencji kreatywnej znak towarowy (logo) Twojej firmy lub produktu będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

Rodzaje praw autorskich

Tak jak nadmieniliśmy powyżej, twórcy utworu przysługują pewne prawa wynikające z przepisów prawa autorskiego. W naszym kraju mamy swojego rodzaju dualizm prawa autorskiego. Autorowi przysługują dwa rodzaje praw: majątkowe prawa autorskie oraz prawa osobiste.

Osobiste prawa autorskie

Autorskie prawa osobiste chronią więź między twórcą a jego dziełem, która jest nieograniczona w czasie i niezależna od zrzeczenia się lub przeniesienia praw. Ustawa o prawie autorskim zawiera przykładową listę takich praw osobistych, która obejmuje prawa do:

• do bycia autorem utworu;

• do podpisywania utworu nazwiskiem lub pseudonimem autora, albo do udostępniania go publicznie anonimowo;

• do dysponowania nienaruszalną treścią i formą utworu autorskiego oraz do właściwego korzystania z niego;

• decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

• do kontrolowania sposobu korzystania z utworu.

Majątkowe prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe, stanowią prawo do korzystania z utworu i zarządzania sposobem jego wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji oraz do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Umowy przenoszące prawa autorskie lub udzielające na nie licencji zawsze będą dotyczyć tylko praw autorskich majątkowych.

Prawa zależne

Oprócz autorskich praw osobistych i majątkowych, ustawa o prawie autorskim wyposaża twórcę w autorskie prawa zależne, czyli prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z dowolnego utworu zależnego, przy czym utworem zależnym jest utwór powstały na podstawie utworu chronionego prawem autorskim, jak np. tłumaczenie, sequel, modyfikacja itp.

Jak prawidłowo przenieść prawa majątkowe?

Pierwotnie, wyłączne prawo do korzystania z utworu chronionego prawem autorskim w jakikolwiek sposób posiada wyłącznie autor. Prawa majątkowe stanowią prawo do korzystania z utworu i zarządzania jego wykorzystaniem na wszystkich polach eksploatacji oraz do otrzymywania wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Zakres przeniesienia praw pozwala więc na nabycie przez osobę trzecią wszystkich niezbędnych praw do komercyjnego wykorzystania utworu autorskiego.

Umowa o przeniesienie praw, aby była ważna, musi być zawarta w formie pisemnej.

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich powinna również wyraźnie określać pola eksploatacji, które obejmuje. Ustawa o prawie autorskim w art. 50 wskazuje następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie egzemplarzy utworu określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, utrwalania magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, oddanie do używania albo najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, prezentacja oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Te pola eksploatacji należy traktować jedynie jako przykładowe, nie jest to zbiór zamknięty.

Przy utworze stanowiącym znak towarowy, warto wskazać również na pole eksploatacji pozwalające na rejestrację utworu jako znak towarowy.

Nieprzestrzeganie tych wymogów powoduje, że przeniesienie praw jest z reguły nieważne. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje również wynagrodzenie za każde pole eksploatacji, do którego odnosi się umowa. Przeniesienie praw majątkowych oznacza, że autor nie będzie już uprawniony do korzystania z utworu na polach eksploatacji, w odniesieniu do których zbył swoje prawa.

Co z prawami osobistymi?

Autorskie prawa osobiste są niezbywalne, oznacza to, że nie można ich przenieść na inna osobę ani nawet się ich zrzec. Jedyne, co na tym polu warto określić w umowie, to ograniczenie zakresu korzystania z takich praw przez twórcę.

Czy potrzebujesz praw zależnych?

Jest to dodatek, który warto zapisać w umowie, dzięki nim będziesz mógł dokonywać modyfikacji logo (lub zlecić ja komuś innemu niż autor pierwotnej jego wersji), bez jego zgody, a to znacząco może ułatwić Ci rebranding lub odświeżenie wizerunku Twojej marki.

Co jeszcze powinno znaleźć się w umowie?

Przede wszystkim oświadczenie autora (poprzedniego właściciela) – w przypadku logo (znaku towarowego nabywanego nie od osoby, która już używała go w obrocie), o nienaruszaniu przez logo (znak towarowy) praw osób trzecich, a w przypadku takich roszczeń klauzula przenosząc odpowiedzialność takiego naruszenia na sprzedawcę.

Przy nabywaniu już zarejestrowanego znaku towarowego. W takiej umowie, poza wymienionymi powyżej elementami, powinniśmy również dokładnie wskazać prawo ochronne na znak towarowy, które jest przedmiotem umowy tj. jego numer zgłoszenia, numer rejestracji wraz z odpowiednimi datami. Jednocześnie przy przeniesieniu zarejestrowanego znaku towarowego powinno dojść do przeniesienia posiadania świadectwa rejestracji przedmiotowego znaku towarowego.

Nabywając od agencji kreatywnej lub poprzedniego właściciela logo (znak towarowy) musisz zadbać przede wszystkim o prawidłowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu stanowiącego logo (znak towarowy). Klauzule, które powinny się znaleźć w takiej umowie możemy podzielić na „must have” oraz „nice to have”.

Do pierwszej kategorii możemy zaliczyć wskazanie w umowie przenoszącej majątkowe prawa autorskie do logo pól eksploatacji, na których utwór jest nabywany. Minimum, to zapis odzwierciedlający pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim.

W drugiej znajdzie się zezwalanie na wykonywanie praw zależnych, oświadczenie autora o nie wykonywaniu praw osobistych względem utworu oraz zapis, że przeniesienie obejmuje wszystkie pola eksploatacji, znane w momencie zawarcia umowy, a w przypadku pojawienia się nowych pół eksploatacji umowa nieodpłatnie zostanie rozszerzona o te pola.

W umowie przenoszącej majątkowe prawa autorskie do logo, pamiętaj o wskazaniu pól eksploatacji oraz zapisów dotyczących praw zależnych.

Często zadawane pytania

Jak przenieść prawa autorskie do loga?

Nabywając majątkowe prawa autorskie do loga należy pamiętać o konieczności sporządzenia i podpisania umowy o przeniesienie tych praw. Ma to na celu uzyskanie przez osoby trzecie wszystkich niezbędnych praw do komercyjnego wykorzystywania np. zakupionej grafiki czy loga dla swojej firmy.

Co powinno się znaleźć w umowie o przeniesienie praw autorskich?

Aby umowa o przeniesienie praw była ważna musi być sporządzona w formie pisemnej. Umowa musi mówić jednoznacznie o polach eksploatacji czyli sposobach wykorzystywania utworu i technikach jego utrwalenia. Ponadto powinna również ustalać zakres obrotu oryginałem. Warto jeszcze wspomnieć, że umowa powinna również zawierać oświadczenie autora, który wskazuje, że nabywca jest jego pierwszym posiadaczem. 

Jak dobrze kupić znak towarowy?

Przy nabywaniu już zarejestrowanej marki ważne jest aby wskazać w umowie nabycia numer rejestracji znaku oraz fakt przeniesienia posiadanego świadectwa certyfikującego na osobę nabywającą prawa do tego znaku.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook