fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimi

Zagadnienia prawne

Mając znak towarowy, możesz skutecznie bronić się przed naruszeniami. Dowiedz się jak skutecznie to robić.

W jaki sposób dochodzi do naruszeń?

Do naruszenia znaku towarowego może dojść na wiele sposobów. W praktyce można spotkać się z sytuacją, gdy ktoś „kradnie” nasz znak, lub tworzy oznaczenie na tyle podobne do naszego, że powstaje ryzyko tzw. konfuzji. Oznacza to, że podobieństwo znaków może wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia produktu. Przykładową sytuacją jest, gdy klient, któremu posmakowały słynne płatki Nestlé Kangus, przypadkowo zakupi płatki „Neska Kanguś” zmylony podobieństwem nazw płatków i opakowań. Następstwem takiej sytuacji jest utrata zysku przez przedsiębiorcę, który posługuje się znakiem dłużej, a także może doprowadzić to do wyrobienia sobie przez konsumenta złego zdania o jakości produktów danej marki, jeśli w porę nie zauważy, że zakupił nie ulubione płatki, a jedynie podobny produkt innego przedsiębiorcy.

Jak ochronić znak towarowy?

jak chronić znak towarowy

Ustawa o prawie własności przemysłowej przewiduje, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od naruszyciela (osoby, która naruszyła to prawo) zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia.

Dowiedz się na czym polegają roszczenia właściciela znaku i zastosowanie którego z nich jest najkorzystniejsze.

Zaniechanie naruszenia i wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Najważniejszym środkiem ochrony prawa na znak towarowy jest roszczenie o zaniechanie. Oddziałuje prewencyjnie – ma doprowadzić do przerwania naruszonego stanu. Roszczenie o zaniechanie możemy zastosować na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zakaz używania znaku towarowego

W sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że inna osoba posługuje się naszym oznaczeniem, wniesienie o zaniechanie powstrzyma ją od tego. Często zdarza się, że przedsiębiorcy, wymyślając oznaczenie dla swoich produktów, nie sprawdzają dokładnie czy na rynku (zarówno polskim, jak i europejskim!) ktoś inny nie posługuje się już daną nazwą. Wyobraźmy sobie, że właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją rowerów wymyśla nazwę „MoveFaster”. Rozpoczyna produkcję rowerów, oznacza je swoim logiem, zaczyna się promować. Sprawdzając poranną pocztę, właściciel innego przedsiębiorstwa, zajmującego się produkcją i sprzedażą odzieży i akcesoriów do biegania, znajduje gazetkę reklamową. Przeglądając ją pobieżnie, zauważa w niej nazwę łudząco podobną do nazwy jego własnego przedsiębiorstwa „MoveFast”, które od 10 lat produkuje odzież i artykuły do biegania. W tej sytuacji pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić zdziwiony przedsiębiorca, jest właśnie skorzystanie z roszczenia o zaniechania naruszenia.

Nie ma tu znaczenia, czy jego znak towarowy został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, jako europejski znak towarowy w EUIPO, czy też może nie został w ogóle zarejestrowany. Roszczenie na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie tylko nie wymaga rejestracji znaku towarowego, ale także nie ma znaczenia, czy podmiot naruszający prawo robi to „specjalnie”.

Roszczenia tego można dochodzić więc niezależnie od winy naruszyciela. Powód nie musi udowadniać winy pozwanego ani pozwany nie może bronić się, wskazując, że jego działanie nie było zawinione. W powyższej sytuacji nie będzie więc liczyć się to, że producent rowerów „nie wiedział”, że naruszał cudze prawa. Warto natomiast pamiętać o tym, że w pozwie trzeba przedstawić ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów oraz precyzyjnie wskazać działania, których ma zaniechać naruszyciel. Należy na przykład sprecyzować, że powinien on zaprzestać działań promocyjnych danego znaku towarowego dla swojego przedsiębiorstwa, a także oznaczania danym znakiem towarowym swoich produktów.

Z żądaniem wydania uzyskanych korzyści również można wystąpić niezależnie od tego, czy naruszenie ochronnego prawa na znak towarowy było zawinione. W przekonaniu Sądu Najwyższego, którego opinie prawne obowiązują wszystkie sądy powszechne, nie ma obowiązku wskazania dokładnej wysokości korzyści, osiągniętej poprzez naruszenie prawa, czyli nie musimy znać dokładnej sumy, którą utraciliśmy, gdy ktoś inny posługiwał się naszym znakiem towarowym. Można domagać się zwrotu, jeśli udowodni się po stronie pozwanego powstanie bezpodstawnie uzyskanej korzyści, chociażby w jakiejś nieokreślonej wysokości. Należy jedynie przybliżyć sądowi rozmiar korzyści.

Sądowe zabezpieczenie roszczenia w przypadku naruszeń znaków towarowych

Prowadząc własny biznes, czas jest najważniejszy. Procedury, zarówno w polskich sądach powszechnych, jak i w sądach polubownych mogą trwać bardzo długo. Sądowe zabezpieczenie roszczenia jest narzędziem, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sprawnie ochronić nie tylko roszczenia pieniężne, ale te dotyczące znaków towarowych również. Na podstawie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego każdy przedsiębiorca, który uzna, że inny podmiot narusza jego prawo do zastrzeżonego znaku towarowego (na przykład produkuje towary, na których etykiecie umieszcza bezprawnie jego znak towarowy) może złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia (w podanym przykładzie może to być zakaz produkcji produktów oznaczonych danym znakiem towarowym). We wniosku musimy udowodnić, że dany czyn jest bezprawny (my mamy prawo do znaku i ktoś ewidentnie go używa bez naszej zgody) oraz że istnieje pewien interes prawny (nieudzielenie zabezpieczenia może utrudnić osiągnięcie określonego celu postępowania). Wielką zaletą tego narzędzia jest możliwość uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczenia nie tylko w czasie trwania postępowania, ale już przed jego wszczęciem (należy wówczas we wniosku przedstawić zwięźle przedmiot sprawy). Sądowe zabezpieczenie roszczenia w przypadku naruszeń znaków towarowych jest idealnym rozwiązaniem dla uprawnionych do znaków, których prawa już zostały złamane. Dzięki niemu przedsiębiorcy skuteczniej i szybciej wyegzekwują swoje prawa i uniemożliwią innym podmiot bogacenie się swoim kosztem.

Naruszenie znaku towarowego

Naprawienie wyrządzonej szkody

W poprzednich akapitach opisane zostały środki prawne dostępne, nawet jeśli prawo do znaku zostało naruszone w sposób niezawiniony. Jeszcze więcej domagać się można, jeśli naruszenie miało miejsce z winy przedsiębiorcy posługującego się naszym znakiem. Przepis mówi, że jest on winny, jeżeli wiedział o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, który naruszał, lub przy dołożeniu należytej staranności, mógł się dowiedzieć. W drugim wypadku chodzi o to, że osoba naruszająca prawo do znaku towarowego mogła zapytać radcę prawnego lub rzecznika patentowego o opinię prawną. Zakres odpowiedzialności jest więc bardzo szeroki i stosunkowo łatwy do udowodnienia.

Jeśli przedsiębiorstwo, którego znak towarowy został naruszony, udzielało wcześniej licencji na ten znak innym podmiotom, warto rozważyć żądanie odszkodowania w kwocie odpowiadającej opłacie licencyjnej. Jest to rozwiązanie o tyle prostsze, że nie trzeba precyzyjnie wskazywać jaką szkodę się poniosło. Co ciekawe, wysokość odszkodowania może znacznie różnić się od opłaty licencyjnej, którą przedsiębiorca naruszający prawo do znaku towarowego musiałby uiścić, gdyby chciał zgodnie z prawem korzystać ze znaku towarowego.

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w latach osiemdziesiątych przedsiębiorca A zaczyna oznaczać swoje produkty oznaczeniem „Apple”. Po dziesięciu latach swojej działalności dostaje wezwanie do zapłaty odszkodowania w kwocie odpowiadającej opłacie licencyjnej od korporacji Apple. Pomimo że na początku jego działalności opłata taka byłaby niewielka, przedsiębiorca A jest zobowiązany do zapłacenia kwoty, za którą w tamtym momencie prężnie rozwijający się Apple udzielał licencji.

Znak towarowy nie tylko pozwala na odróżnienie od siebie produktów. Buduje pozycję marki na rynku oraz stanowi ważny składnik majątkowy przedsiębiorstwa i jako taki, zasługuje na szczególną ochronę. Poza omówioną ochroną cywilnoprawną ustawa wprowadziła także ochronę prawnokarną. Wszystkie roszczenia omówione powyżej mogą się kumulować – dopuszczone jest jednoczesne wykorzystanie roszczenia o zaniechanie naruszeń, o naprawienie wyrządzonej szkody, czy nawet skorzystanie z możliwości dochodzenia swoich praw na drodze karnej.

Zobacz również:

Po co badać znak przed rejestracją? Na czym polega prawo ochronne na znak towarowy? Jak chronić domenę internetową Czym się różni oznaczenie R od TM? Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 1 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook