fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znaki certyfikujące Unii Europejskiej

Zagadnienia prawne

Znak certyfikujący UE jest jednym z nowych rodzajów unijnych znaków towarowych. W systemach niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej taki typ znaków istnieje od kilku lat, a w samej UE pojawiają się wraz ze zmianami w prawie znaków towarowych, które weszły w życie 1 października 2017 roku.

W Polsce od wielu lat istnieje podobne prawo ochronne, tj. zastrzeżony znak towarowy gwarancyjny. Jego funkcją jest zapewnienie o tym, że dany towar, który został nim oznaczony posiada charakterystyczne dla siebie właściwości.

Znakiem certyfikującym UE jest taki znak, który pozwala odróżnić towary lub usługi certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości. Znak certyfikujący Unii Europejskiej nie obejmuje towarów i usług certyfikowanych pod względem pochodzenia geograficznego, to znaczy, że tym znakiem można oznaczać produkty odznaczające się pewnymi charakterystycznymi właściwościami i to niezależnie od tego, skąd te produkty pochodzą.

znak certyfikujący UE

Wprowadzony do systemu znak certyfikujący UE daje konsumentom gwarancję, że kupowany towar czy usługa odznacza się charakterystycznymi cechami i określoną jakością. Oznacza to, że towar albo usługa opatrzona takim znakiem jest zgodna ze standardami określonymi w regulaminie używania takich znaków. Osoba używająca znaku certyfikującego UE, opatrując nim swoje towary lub usługi, podlega kontroli sposobu i jakości wytwarzania produktów lub świadczenia usług przez właściciela znaku certyfikującego (który sam znaku używać jednak nie może).

Każdy kto chce zgłosić swój znak jako certyfikowany, musi do zgłoszenia rejestracji znaku towarowego dołączyć oświadczenie o tym, że zgłasza znak certyfikujący UE. Opłata za zgłoszenie znaku obejmującego jedną klasę towarową, drogą elektroniczną wynosi 1500 euro.

Regulamin używania znaku certyfikującego

Regulamin używania znaku certyfikującego należy przedłożyć w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego. Regulamin stanowi istotę samego znaku, ponieważ zawiera podstawowe informacje na temat samego znaku i kiedy można go używać. Taki regulamin zawiera w szczególności: 

Do regulaminu należy dołączyć także wykaz towarów i usług, co do których zgłoszono znak certyfikujący.

unijny znak towarowy certyfikujący

Właściciel znaku certyfikującego UE

Właścicielem znaku certyfikującego UE nie może być każdy. Może nim być każda osoba prawna lub osoba fizyczna. Wprowadzony zmianami w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej znak certyfikowany ma pewne ograniczenia w tym zakresie – właścicielem znaku towarowego nie może być osoba prowadząca działalność związaną z dostawą towarów i usług, które są objęte certyfikatem, czyli takie które są objęte znakiem certyfikującym. Oznacza to, że taka osoba tylko rejestruje znak certyfikowany i udostępnia go innym osobom, a sam z niego nie może korzystać. 

Oprócz ograniczenia co do właściciela znaku, istnieje jeszcze jedna przeszkoda w kwestii otrzymania znaku certyfikującego UE. Chodzi tutaj o wspomniany już zakaz zgłoszenia znaku do odróżnienia towarów lub usług objętych znakiem pod względem pochodzenia geograficznego ze względu na to, że znak certyfikujący ma służyć odróżnieniu towarów lub usług pod kątem ich charakterystycznych cech użytkowych i funkcjonalnych. 

Znaki certyfikujące UE są znakami, które mają szczególną wagę w obrocie gospodarczym. Mają one na celu zagwarantować konsumentowi charakterystyczne właściwości produktu, które odznaczają dany towar lub usługę niezależnie od tego, w jakim miejscu się je wytwarza. 

Często zadawane pytania

Co to jest znak certyfikujący?

Jest to taki znak, z którego właściciel sam nie może z niego korzystać, ale określa zasady w jaki sposób inne podmioty mają ten znak stosować. Znak certyfikowany często wskazuje, że towary i usługi posiadają określone cechy. Zasady używania takiego znaku są zdefiniowane w regulaminie stosowania znaku. 

Na co pozwala znak certyfikujący Unii Europejskiej?

Posiadanie znaku certyfikacyjnego oznacza, że towar albo usługa opatrzona takim znakiem jest zgodna ze standardami określonymi w regulaminie używania tych znaków. Wprowadzony do systemu znak certyfikujący Unii Europejskiej daje konsumentom gwarancję, że kupowany towar czy usługa oznacza się charakterystycznymi cechami i określoną jakością.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook