fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znaki towarowe Unii Europejskiej po 1 października 2017 r.

Zagadnienia prawne

Od października 2017 roku weszły w życie zmiany w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej. Jeżeli przygotowujesz się do rejestracji unijnego znaku towarowego, koniecznie sprawdź, jak wyglądają przepisy po 1 października 2017 r.

W marcu 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniającce rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego między innymi w zakresie:

zmiany w prawie znaków towarowych

Wiele przepisów z tego rozporządzenia zaczęło obowiązywać od 1 października 2017 roku. Zmiany obejmują trzy główne kategorie:

po pierwsze, zniesiono wymóg przedstawiania znaku towarowego w formie graficznej. Zmiana ma związek z umożliwieniem rejestracji znaków towarowych, które można przedstawić tylko w formie elektronicznej, np. hologramy. Od tej pory oznaczenia można przedstawiać dowolnie, byleby w sposób zrozumiały, jasny, precyzyjny i obiektywny. 

po drugie, wprowadzono nowy typ znaków towarowych – znaki certyfikujące UE. Wprowadzenie nowej kategorii oznaczeń ma na celu zagwarantowanie posiadania cech tych towarów lub usług, które są nimi oznaczone.

po trzecie, dokonano korekt proceduralnych, o których przeczytasz w tym artykule.

W kwestii proceduralnej zmiany w przepisach o znakach towarowych UE dotknęły przede wszystkim takich zagadnień jak:

Priorytet – zmiany w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej rozpoczynają się od zmian w oświadczeniach o zastrzeżeniu pierwszeństwa. Dodód pierwszeństwa jest dokumentem potwierdzającym wcześniejesze zarejestrowanie znaku lub upublicznienie znaku na wystawie miezynarodowej. Od 1 października 2017 r. należy składać go razem z  wnioskiem o rejestrację znaku, a dokumentacja na jego poparcie musi być przekazana w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Zastrzeżenie pierwszeństwa stało się oświadczeniem, na które można się powołać w trakcie postępowania, w przypadku gdy do urzędu wpłynął podobny znak. Wtedy dokument pierwszeństwa jest dowodem na pierwszeństwo znaku do rejestracji. 

Roszczenie dodatkowe – na początku procesu lub na jego późniejszym etapie wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia roszczenia dodatkowego lub alternatywnego. Oznacza to, że składając odwołanie od decyzji urzędu o tym, że znak nie ma zdolności odróżniającej przy okazji można złożyć wniosek o udowodnienie charakteru odróżniającego. Wtedy w przypadku ponownego stwierdzenia braku zdolności odróżniającej, będziemy mogli udowodniać, że znak dostatecznie się odróżnia. Dla użytkowników oznacza to, że nie będą musieli ponosić kosztów związanych z gromadzeniem i przedstawianiem dowodów użycia, jeżeli nie będzie to konieczne. 

Postępowanie sprzeciwowe i postępowanie w sprawie unieważnienia – zmiany w przepisach znaków towarowych UE przewidują również nowe regulacje w zakresie postępowań: sprzeciwowego i w sprawie unieważnienia. Sformułowano wymogi dotyczące dopuszczalności dla oznaczeń geograficznych, które dostosowano do postępowań sprzeciwowych. Oprócz tego zmiany w procedurze rejestracji znaków towarowych UE wprowadziły zasady ramowe co do opóźnionych dowodód, a także w sprawach zawieszenia zrzeczenia się oraz zakończenia lub kontynuacji postępowania w sprawach wygaśnięcia lub unieważnienia. 

Uzasadnienia składane online – zmiany w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej przystosowują procedurę do wymogów ery Internetu. Przede wszystkim osoba wnosząca sprzeciw lub wniosek o unieważnienie może dostarczyć dowody powołując się na źródło internetowe uznane przez Urząd, na przykład dowody dotyczące wcześniej zarejestrowanych praw lub treść przepisów prawa krajowego. 

Języki i tłumaczenia – większość materiałów dowodowych można składać w dowolnym języku urzędowym UE, ale w przypadkach gdy język, w jakim przedstawiono dowody, nie jest językiem postępowania, zgłaszający na żądanie Urzędu będzie musiał przedłożyć tłumaczenie. Zmainy w kwestii tłumaczeń uprościły postępowanie, szczególnie dla zgłaszającego, ponieważ gdy wykaże on, że tylko konkretna część dokumentu jest znacząca w sprawie, może on ograniczyć tłumaczenie tylko do tej części. 

prawo znaków towarowych Unii Europejskiej

Przeniesienie znaku towarowego jako środka naprawczego – zmainy w przepisach o znakach towarowych UE dotyczą także przypadku, gdy agent lub pełnomocnik rejestruje znak bez upoważnienia właściela. Wcześniej taki problem podlegał unieważnieniu znaku, od 1 października 2017 r. właściciel znaku ma w takiej sytuacji prawo wystąpić o przeniesienie znaku towarowego Unii Europejskiej, które jest alternatywnym środkiem naprawczym względem unieważnienia znaku. Wnioskodawca ma tutaj wybór drogi – albo unieważnienie, albo przeniesienie. Może jednocześnie wraz z wnioskiem o unieważnienie dołączyć wniosek o przeniesienie, który Urząd bada wtedy jako pierwszy. 

Komunikacja z urzędem – zmiany obejmują nowe rozwiązania w zakresie komunikacji z urzędem. Przede wszystkim zrezygnowano z doręczeń osobistych i do skrytki pocztowej Urzędu oraz szeroko zdefiniowano pojęcie elektronicznych środków łączności tak, by obejmowały różne inne media, także faks. W myśl nowych przepisów, złoszenia za pośrednictwem faksu mają być uznawane za zgłoszenia drogą elektroniczną, co ma skutkować pobieraniem za nie niższej opłaty. Nie będzie można wysyłać faksem zgłoszeń znaków, które zawierają kolor. 

Izby odwoławcze – zmiany w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej ujednolicają przepisy dotyczące funkcjonowania izb odwoławczych. Główne zmiany pojawiają się w kwestii treści uzasadnień i odpowiedzi, wzajemnych odwołań, podnoszonych roszczeń, faktów i dowodów przedstawianych izbie odwoławczej. 

Przedstawione zmiany w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej weszły w życie 1 października 2017 roku i zasadniczo mają zastosowanie do postępowań rozpoczętych w tym dniu oraz do tych, które w tym dniu były w toku. 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook