fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Rzeczywiste używanie znaku towarowego

Zagadnienia prawne

Zarejestrowanego znaku towarowego należy, a nawet trzeba używać, inaczej konkurencja będzie mogła wnieść o wygaszenie Twojego prawa do tego znaku. Jednym z warunków wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest brak jego rzeczywistego używania w okresie 5 lat od daty wydania decyzji o jego rejestracji. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest rzeczywiste używanie znaku, dlaczego jest ważne oraz w jaki sposób można dowieść, że realnie posługujesz się swoim prawem do znaku towarowego.

Dlaczego nieużywany znak towarowy można wygasić?

Prawo do wygaszenia zastrzeżonego znaku towarowego, który nie jest używany w sposób rzeczywisty, zostało wprowadzone po to, aby firmy nie zastrzegały znaków towarowych tylko po to żeby je sobie „zarezerwować” lub tylko dlatego, żeby tych znaków nie mogła używać ich konkurencja. Brak wymogu używania znaku mógłby prowadzić do tego, że duże firmy, które stać na rejestrację wielu znaków, mogłyby rejestrować dane nazwy tylko w tym celu, aby konkurencja nie mogła z nich skorzystać, a nie po to, aby z nich faktycznie korzystać.

W konsekwencji taka sytuacja mogłaby doprowadzić do paraliżu danej branży. Prawo ochronne na znak towarowy jest bardzo szerokie i wyposaża posiadacza tego prawa w szereg środków, którymi może oddziaływać na konkurencję. Jedno z ważniejszych uprawnień związanych z zastrzeżonym znakiem, to prawo do zakazania konkurentom posługiwania się takim samym lub podobnym znakiem towarowym. Stąd wprowadzenie wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego jest jak najbardziej uzasadnione. Ustawodawca zdecydował się na uregulowanie tej kwestii, dając przedsiębiorcom czas 5 lat od rejestracji znaku na rozpoczęcie jego używania. Można w ten sposób zastrzec swój znak zanim rozpocznie się jakąkolwiek działalność, mówiąc potocznie, można go „zarezerwować”, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

znak towarowy - rzeczywiste używanie

Art. 169. 1. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek:nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;

Czym jest rzeczywiste używanie znaku towarowego?

O ile termin „używanie znaku towarowego” jest prosty w zrozumieniu  - jest to korzystanie ze znaku lub jego stosowanie,  o tyle problem może pojawić się ze słowem „rzeczywiste”.

Rzeczywiste używanie zarejestrowanego znaku towarowego musi charakteryzować się pewnymi cechami:

Zarejestrowane oznaczenie musi być używane w charakterze znaku towarowego – chodzi tutaj o to, że zarejestrowany znak towarowy ma być używany do oznaczania konkretnych towarów/usług jako pochodzących z danego przedsiębiorstwa oraz pozwolić na odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Mówiąc prościej, warunek ten zostanie zrealizowany, jeżeli zarejestrowany znak towarowy będzie faktycznie nanoszony na towary i usługi udostępniane dla konsumentów i kontrahentów.

Znak towarowy musi znaleźć się w obrocie gospodarczym – używanie Twojego zarejestrowanego znaku towarowego wyłącznie w działalności prywatnej lub wewnątrz Twojej firmy, bez wprowadzania go do obrotu nie spełni warunku rzeczywistego używania znaku towarowego. Wprowadzanie znaku towarowego do obrotu oznacza przede wszystkim oferowanie i sprzedaż towarów i usług, ich dystrybucja, magazynowanie, a także ich import i eksport.

Znak towarowy musi być używany w postaci, w jakiej został zarejestrowany – co do zasady, znak towarowy musi być używany w takiej formie, w jakiej widnieje w rejestrze znaków towarowych. Jednak za rzeczywiste używanie znaku towarowego można uznać także posługiwanie się jego zmienioną postacią, ale muszą być to modyfikacje nieprowadzące do zmiany istoty znaku widniejącego w rejestrze i do zmiany jego odróżniających elementów. Mówiąc prościej, zarejestrowany znak towarowy i znak realnie używany przez przedsiębiorcę nie mogą znacząco różnić się od siebie: osoba, która patrzy na te dwa oznaczenia, powinna mieć odczucie, że to ten sam znak towarowy.

Znak towarowy musi być używany w kontekście towarów i usług, dla których oznaczania został zarejestrowany – jeżeli ktoś zarejestruje nazwę swoich produktów „ABCDE” w klasie 3, dla oznaczania kosmetyków pielęgnacyjnych, a tak naprawdę używa jej tylko do oznaczania restauracji, nie korzysta z tej nazwy w sposób rzeczywisty. Czasami duże marki rejestrują swoje znaki towarowe w wielu klasach, z tego względu, że je na to stać. Jest to błędem, który może skutkować wygaśnięciem ich znaku, jeżeli ich konkurencja podejmie stosowne działania.

Ponadto za rzeczywiste używanie znaku towarowego Urząd Patentowy uzna także używanie znaku towarowego przez inną firmę za zgodą uprawionego, na przykład na podstawie umowy licencyjnej czy franczyzy, a także umieszczanie znaku towarowego na towarach wyłącznie dla celów eksportu. Za znak towarowy rzeczywiście używany można uznać także sytuację, w której znak towarowy jest zastrzegany wspólnie przez kilka podmiotów lub zastrzegany jest znak wspólny gwarancyjny, ale używa go tylko jedna firma, a nie wszystkie zgłoszone w procesie jego rejestracji.

 

rzeczywiste używanie znaku towarowego

W jaki sposób udowodnić rzeczywiste używanie znaku towarowego?

Dowodami na rzeczywiste używanie znaku towarowego są wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające korzystanie ze znaku towarowego, przede wszystkim: zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy, etykiety, opakowania, zdjęcia oraz materiały reklamowe. Ważne, aby na dokumentach potwierdzających używanie znaku towarowego znajdowały się daty – bez daty dokumenty takie na wiele się nie zdadzą, bo wymóg używania znaku towarowego jest ściśle związany z czasem – używanie takie musi nastąpić w ciągu 5 lat od zarejestrowania znaku.

Ważne powody nieużywania znaku towarowego

Artykuł 169 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo własności przemysłowej mówi o tym, że z ważnych powodów można usprawiedliwić się z nieużywania znaku towarowego. Co może być takim ważnym powodem? Tak naprawdę jedynie siła wyższa lub inne okoliczności zewnętrzne, które  były niemożliwe do przewidzenia przez uprawioną firmę oraz były niezależne od jej woli. Do przykładów siły wyższej należą: działania wojenne, kataklizmy, restrykcje importowe takie jak embargo czy państwowy zakaz sprzedaży określonych towarów (na przykład ze względu na zdrowie publiczne).

Często zadawane pytania 

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Używanie znaku towarowego oznacza, że marka znajduje się w obrocie gospodarczym poprzez jej dystrybucję, import czy eksport. Znak towarowy jest umieszczany np. na opakowanych towarów jak również fakturach wystawianych przez firmę. 

Co powoduje wygaśnięcie znaku towarowego?

Przedsiębiorca uzyskując prawo ochronne ma 5 lat na wdrożenie swojego produktu czy usługi na rynek. Jeżeli ten czas nie zostanie odpowiednio wykorzystany to po 5 latach na wniosek osoby trzeciej znak może zostać wygaszony przez sąd na podstawie wniosku osoby trzeciej.

Kiedy znak towarowy jest używany?

Używanie znaku jest podstawą, żeby nie można było go wygasić. Samo posiadanie prawa ochronnego nie wystarczy aby udowodnić, że Twój znak jest używany. Jeżeli nie używasz znaku i nie posiadasz dowodów na to, może on zostać wygaszony. Dowody, które świadczą o używalności znaku towarowego to przede wszystkim faktury, etykiety, opakowania jak również materiały reklamowe, które potwierdzają, że marka jest używana.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook