fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Szybsze i nieco tańsze zgłoszenie znaku towarowego w Polsce [Projekt ustawy PWP 2022]

Zagadnienia prawne

Już wkrótce będziemy świadkami ogromnej zmiany ustawy "Prawo własności przemysłowej", regulującej między innymi procedurę zgłaszania znaków towarowych do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Jakie korzyści przyniesie ta zmiana dla zgłaszających, co ulegnie zmianie, czy procedura zmieni się całkowicie? Na te pytania odpowiemy poniżej.

Zmiana sposobu wnoszenia opłat za zgłoszenie znaku towarowego

Pierwszą, naprawdę dużą zmianą jest zniesienie dwuetapowości opłat w postępowaniu zgłoszeniowym. Dotychczas, dokonując w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia znaku towarowego należało dokonać opłaty, która zawierała opłatę za ilość zgłoszonych klas. Następnie, jeżeli zgłoszenie nie napotkało na żadne trudności, tj. sprzeciw właściciela znaku wcześniejszego lub odmowę Urzędu na podstawie przesłanek bezwzględnych, wówczas ekspert Urzędu wydawał tzw. decyzje warunkową udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. “Warunkowość” decyzji polegała na tym, że rejestracja stawała się skuteczna i Urząd wydawał Świadectwo Ochronne rejestracji znaku towarowego tylko pod warunkiem uiszczenia kolejnej opłaty, tzw. rejestracyjnej - za ilość klas towarowo-usługowych oraz publikację znaku w publikatorze urzędowym: Wiadomościach Urzędu Patentowego. Opłata ta pokrywa ochronę znaku w pierwszym dziesięcioletnim okresie ochronnym. W decyzji warunkowej Urząd wyznaczał termin trzech miesięcy na uiszczenie opłaty. Jeżeli zgłaszający uchybił temu terminowi, decyzja wygasała, a znak towarowy, pomimo, że nie napotkał żadnych przeszkód rejestracyjnych, nie był rejestrowany.

W praktyce przysparzało to sporo problemów, ponieważ bardzo często przedsiębiorcy zapominali o dokonaniu drugiej opłaty, w rezultacie czego, znak upadał. Powodowało to nie tylko brak rejestracji, ale utratę pierwszej opłaty, która w takiej sytuacji nie była zwracana. W konsekwencji zgłaszający inwestował w zgłoszenie znaku, tracił pieniądze, a na koniec pozostawał bez zarejestrowanego znaku, co oznaczało dla niego brak ochrony marki, w którą zainwestował. Nie da się ukryć, że sytuacje takie były dość kłopotliwe, a jedynym rozwiązaniem było ponowne zgłoszenie oznaczenia i ponowne pokrycie opłat urzędowych.

Po wprowadzeniu zmian, dwie opłaty zastąpi jedna, która będzie dokonywana na początku procedury, na etapie zgłoszenia znaku do ochrony. Takie rozwiązanie wydaje się korzystne dla zgłaszających. Odpada niepewność spowodowana tym, że w razie braku drugiej opłaty cała procedura zgłoszenia upadnie. W przypadku jednej opłaty, gdy znak nie napotka przeszkód rejestracyjnych w postaci odmowy Urzędu lub sprzeciwu osoby trzeciej, zostanie on bezwarunkowo zarejestrowany. Takie rozwiązanie ma miejsce w Urzędzie Unii Europejskiej Do Spraw Własności Przemysłowej i ma być to przeniesione na grunt polskiej ustawy. Zakłada to pewien automatyzm rejestracji na etapie po badaniu merytorycznym zgłoszenia i po okresie sprzeciwowym, natomiast daje pewność, że po dokonaniu zgłoszenia, przedsiębiorca nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności, monitorować terminów czy wnosić dodatkowych opłat, których brak mógłby zniweczyć rejestrację znaku. Po pierwszej czynności zgłoszenia znaku towarowego do ochrony i dokonaniu opłaty, zgłaszający może spokojnie czekać na ostateczną decyzję Urzędu.

W całym procesie rejestracji znaku konieczne będzie wniesienie tylko jednej opłaty.

Warto nadmienić, iż z uwagi na zamianę dwóch opłat w jedną, prawdopodobnie będzie trzeba liczyć się z większą opłatą na początku, natomiast powinna ona być mniejsza niż suma dwóch opłat. Przykładowo, obecnie opłaty za zgłoszenie znaku towarowego w trzech klasach towarowo-usługowych opiewały na 690 PLN - opłata na etapie zgłoszenia + 1290 PLN - opłata na etapie rejestracji. W sumie za taki znak trzeba było zatem zapłacić 1980 PLN. Dla małych przedsiębiorców i osób fizycznych była to pewna zaleta, ponieważ drugą, większą opłatę można było “przełożyć” na później. Nie mniej, jak wspomniano powyżej, często kończyło się to brakiem uregulowania drugiej opłaty. Po zmianie, opłata początkowa będzie wyższa, ale jednocześnie niższa niż suma dwóch opłat. Wydaje się to bardziej precyzyjną sytuacją, w której przedsiębiorca już na początku jest w stanie określić czy posiada środki na dokonanie zgłoszenia i rejestrację znaku. 

Zmiany w procedurze sprzeciwowej

Warto wspomnieć również o planowanych zmianach w procedurze sprzeciwowej. W przypadku, gdy wobec zgłoszenia znaku towarowego zostanie złożony sprzeciw (po zmianie ustawy będzie to “opozycja”) przez właściciela znaku wcześniejszego, w sposób oczywisty wydłuża to (lub całkowicie uniemożliwia) samą procedurę zgłoszeniową. Postępowanie sprzeciwowe zazwyczaj trwało długo, gdyż w jego ramach strony miały nie tylko możliwość ugodowego rozstrzygnięcia sporu, gdzie termin mógł być przedłużony nawet do 6 miesięcy, ale też miały możliwość kilkukrotnego “wypowiedzenia” się w sprawie. Urząd wyznaczał terminy na złożenie pism przez strony - dla podmiotu polskiego był to jeden miesiąc, natomiast dla podmiotu zagranicznego, dwa miesiące. Po wydaniu ostatecznej decyzji, strony miały prawo odwołania się od niej, a dopiero po jej uprawomocnieniu i jeżeli była korzystna dla zgłaszajacego (tzn. odrzucała sprzeciw), znak towarowy mógł być zarejestrowany. W rzeczywistości, na taką rejestrację poprzedzoną sprzeciwem można było czekać nawet dwa lata. 

Prognozowane zmiany zakładają skrócenie terminów w postępowaniu sprzeciwowym (opozycyjnym). Skróceniu takiemu ulega nie tylko czas na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, o który będzie trzeba dodatkowo wnioskować, ale też same terminy na złożenie pism, które zostały zrównane do jednego miesiąca dla podmiotów polskich i zagranicznych. Zmiany te mają na celu przyspieszenie postępowania, co ma w rezultacie wpłynąć na szybsze wydanie decyzji w sprawie sprzeciwu (opozycji), a w dalszej kolejności szybszą rejestrację zgłoszonego oznaczenia. 

Terminy w postępowaniu sprzeciwowym (opozycyjnym) zostaną skrócone.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, rezygnuje się z obligatoryjnego okresu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, co też skróci całą procedurę. Strony, które zdecydują się negocjować w celu zawarcia ugody, zamiast długiego procesu sprzeciwowego, będą mogły skorzystać z prowadzonego odrębnie przez Urząd postępowania koncyliacyjnego. 

Obligatoryjny okres na ugodowe rozstrzygnięcie sporu zostanie zlikwidowany. W jego miejsce będzie można skorzystać z postępowania koncyliacyjnego.

Wszystkie powyższe zmiany, powinny wpłynąć pozytywnie na przyspieszenie samego procesu rejestracji znaku towarowego, zarówno w przypadku “gładkiego” zgłoszenia bez żadnych przeszkód, jak i w sytuacji, w której zgłoszenie napotka sprzeciw i konieczne będzie negocjowanie ugody lub wejście w spór w postępowaniu sprzeciwowy (opozycyjnym). 

Proponowane zmiany wydają się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom, ponieważ nie tylko czas postępowań ulegnie skróceniu, ale obniżeniu ulegną też same opłaty urzędowe związane ze zgłoszeniem znaku towarowego. Powinno to uprościć i usprawnić procedurę oraz zachęcić polskich przedsiębiorców do zgłaszania znaków towarowych w systemie krajowym.             
Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook