fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce

Zagadnienia prawne

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce

Zastrzeżenie (rejestracja) znaku towarowego w Polsce przebiega w kilku etapach, poznaj jej najistotniejsze elementy.

 

Zgłoszenie znaku towarowego

Aby rozpocząć procedurę rejestracji znaku towarowego należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), osobiście lub za pośrednictwem rzecznika patentowego. Każde takie zgłoszenie posiada swój numer i datę wpływu do Urzędu, która rozpoczyna bieg terminu rejestracji.

Okres badań

Etap badań może trwać od 2 do 4 miesięcy i składa się na niego kilka działań. Urząd Patentowy bada, czy wniosek o rejestrację znaku towarowego jest poprawnie wypełniony, czy nie występują bezwzględne przesłanki do odmowy rejestracji znaku oraz czy zostały uiszczone stosowne opłaty. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów UPRP wzywa do ich poprawienia. Następnie Urząd ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku towarowego wraz ze wszystkimi informacjami na jego temat w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Jednocześnie sporządzona jest i wysłana do zgłaszającego wstępna informacja o możliwym istnieniu podobnych lub identycznych znaków zarejestrowanych wcześniej.

Okres sprzeciwowy

Wraz z publikacją zgłoszenia w BUP rozpoczyna się okres, w którym osoby trzecie mogą zgłosić swój sprzeciw do rejestracji określonego znaku towarowego. Sprzeciw można zgłaszać w okresie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia w BUP. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, rozpoczyna się etap rejestracji znaku, w innym razie konieczne jest przeprowadzenie przez UPRP postępowania sprzeciwowego.

Postępowanie sprzeciwowe

Gdy osoba trzecia w ciągu okresu sprzeciwowego zgłosi sprzeciw, rozpoczyna się alternatywna droga postępowania – postępowanie sprzeciwowe. Ekspert z UPRP przeprowadza wówczas badanie bezwzględnych i względnych przesłanek odmowy. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy może ono trwać od 3 do 8 miesięcy. Po zakończonym postępowaniu urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie rejestracji znaku. Na każdym etapie rejestracji znaku towarowego przysługuje nam odwołanie od decyzji UPRP.

Rejestracja znaku towarowego

Po pozytywnym zakończeniu etapów poprzedzających następuje rejestracja znaku towarowego. Urząd wydaje decyzję o warunkowym przyznaniu ochrony. Oznacza to, że udzielona jest czasowa ochrona do momentu uregulowania wszelkich opłat. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie ochrona wygasa. Po wydaniu decyzji o przyznaniu ochrony na znak towarowy oraz uiszczeniu opłat, UPRP dokonuje wpisu do rejestru i wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy zgłaszającemu.

 

Często zadawane pytania

Jak zastrzec znak towarowy w Polsce?

 

Aby zastrzec znak towarowy należy złożyć wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Można tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem wybranego przez siebie pełnomocnika. 

 

Ile czasu trwa zgłoszenie znaku towarowego w Polsce?


Modelowa rejestracja znaku towarowego w Polsce trwa około 6-7 miesięcy. Proces ten może zostać wydłużony jeżeli nastąpi postępowanie sprzeciwowe. Może ono wydłużyć proces zgłoszenia znaku nawet do 2 lat.

 

Jakie są etapy podczas rejestracji nazwy firmy w Urzędzie Patentowym? 


Zgłaszając znak towarowy w Urzędzie Patentowym można wyróżnić kilka etapów rejestracyjnych. Pierwszym jest okres badań. Urząd bada poprawność wniosku i czy nie zachodzą bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego. Drugim etapem jest okres sprzeciwowy czyli czas na zgłoszenia sprzeciwów co do rejestracji znaku towarowego przez podmioty, które uważają że zgłoszenie narusza ich prawa. Jeżeli nie pojawi się sprzeciw to następuje trzeci etap, który kończy rejestrację znaku.

 

Co to jest okres sprzeciwowy? 


To przedział czasowy, który rozpoczyna się z momentem publikacji zgłoszenia w biuletynie urzędu patentowego. W tym czasie osoba trzecia ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji znaku towarowego.

 

Co to jest postępowanie sprzeciwowe?


Jeżeli osoba trzecia zgłosi sprzeciw do rejestracji znaku towarowego rozpocznie się wówczas postępowanie sporne. W tym czasie ekspert z UP bada argumenty strony wnoszące sprzeciw oraz kontrargumenty zgłaszającego znak towarowy. Po zakończeniu postepowania urząd wydaje decyzję o udzieleniu bądź odmowie rejestracji znaku.

 

 

Dowiedz się jak szybko możemy ci pomóc

Dowiedz się jak długo trwa zastrzeżenie znaku towarowego
Konsultacja
z prawnikiem
do24 godzin
Doradzamy w zakresie
zastrzeżenia znaku,
prowadzimy konsultacje telefoniczne i e-mailowe.
Badanie
znaku + raport
od2 do4 dni
Weryfikujemy znak w bazach znaków towarowych: krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Zgłoszenie znaku
(Polska)
od6 do7 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do UPRP, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.
Zgłoszenie znaku
(Unia Europejska)
od5 do6 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do EUIPO, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook