fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zakaz reklamy napojów alkoholowych a znaki towarowe

Opinie i porady

Zagadnienie reklamy napojów alkoholowych od wielu lat budzi wiele wątpliwości. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązuje zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych na terenie całego kraju. Wyjątek stanowi reklama piwa, która jest dozwolona pod pewnymi warunkami.

Dozwolony użytek

Pod względem znaków towarowych zakaz reklamy ma dwojaki charakter, ponieważ na sytację należy spojrzeć z perspektywy możliwości używania cudzych oznaczeń –  przecież sprzedając „Finlandię”  czy „Johny Walker” nie mamy de facto prawa do tych znaków towarowych. Ich właścicielami są przecież producenci lub posiadający uprawnienie z licencji dystrybutorzy. Prawo własności przemysłowej zna jednak instytucję dozwolonego użytku. Dzięki temu jeśli sprzedajesz towary oznaczone konkretnym znakiem towarowym i pochodzą one z legalnego źródła - oficjalnej dystrybucji, to masz prawo eksponowania tych znaków towarowych na witrynie swojego sklepu czy na jego stronie internetowej.

Przedmiotowe zagadnienie nie budzi wątpliwości na gruncie możliwości używania cudzych znaków towarowych w zakresie promocji produktów wprowadzanych do obrotu przez przedsiębiorcę – mieści się to w ramach tzw. dozwolonego używania znaku towarowego i nie wymaga uzyskania zgody na ich używanie w takim zakresie.


Reklama a prawo

Inaczej kształtuje się sytuacja odnośnie eksponowania znaków towarowych będących oznaczeniem napojów alkoholowych na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z przepisami „Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona”, w myśl przepisów ustawy, reklamowaniem napojów alkoholowych jest „publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych”. 

Jednocześnie w art. 13 ust. 3 oraz 4 ustawy doprecyzowano co dokładnie zostało objęte zakazem: „3.  Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego” oraz „4. Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.” Na gruncie przytoczonych przepisów zakazana jest reklama polegająca na eksponowaniu jakichkolwiek znaków towarowych lub elementów znaków.

Naruszenie przepisów o zakazie reklamy może skutkować utratą koncesji na sprzedaż alkoholu a prowadzenie reklamy sprzecznie z jej zasadami jest przestępstwem zagrożonym grzywną kwotową od 10 000 do 500 000 zł. Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie wskazał, iż umieszczenie w witrynie sklepu oferowanych w nim produktów alkoholowych z widocznymi znakami towarowymi stanowi niedozwoloną reklamę alkoholu. Wskazał, że w ten sposób następuje rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych skierowane do nieoznaczonego kręgu osób (wyrok NSA z 13 lipca 2017 r., II GSK 982/17).

Co to dla Ciebie może oznaczać? Zakaz ten obejmuje umieszczanie w witrynie jakichkolwiek znaków towarowych, które służą do oznaczania alkoholu i to nie tylko wprost, ponieważ widoczna w witrynie stojąca wewnątrz lokalu butelka z alkoholem oznaczona znakiem towarowym może zostać uznana za naruszenie.

Wieloznacznie nie znaczy lepiej

Kontrowersję budzi możliwość używania znaków towarowych, które co prawda są znakami towarowymi oznaczającymi napoje alkoholowe ale nie tylko np. znak towarowy „BOLLINGER” (IR617505) został zarejestrowany na towary takie jak woda mineralna a znak towarowy „MOËT & CHANDON” (EUTM000515338) np. na napoje bezalkoholowe oraz syropy i soki owocowe. Same nazwy nie odnoszą się bezpośrednio do alkoholu, nie wskazują również jego rodzaju. Znaki towarowe pozostają w mocy co oznacza, że są używane przez uprawnionych do oznaczania wskazanych w wykazie towarów i usług produktów nie będących alkoholami. Niemniej stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w tym zakresie jednoznaczne. Umieszczenie w witrynie sklepu tego typu znaków towarowych może zostać uznane za niedozwoloną reklamę alkoholu. Tym samym umieszczanie znaków towarowych które, używane są między innymi do oznaczania napojów alkoholowych na witrynie sklepu może mieć dla jego właściciela negatywne konsekwencje.

Jednocześnie należy zauważyć, iż dość powszechne są skuteczne próby obejścia przytoczonych regulacji poprzez umieszczanie na witrynach lub szyldach lokali znaków towarowych łudząco podobnych do znaków towarowych umieszczanych na napojach alkoholowych o niemalże identycznej warstwie słownej i graficznej (przykład - rys. 1, rys. 2).

rys.1

rys.2

Przykład powyżej prezentuje sklep z alkoholami na jednej z ulic Warszawy, którego nazwa co prawda różni się od nazwy alkoholu natomiast obydwa znaki towarowe są do siebie łudząco podobne, mają identyczną czcionkę, kolor, a twórca popularnej whisky faktycznie nazywał się George Ballantine. Jak widać różnice pomiędzy znakami są marginalne, zdaniem PARPA takie oznaczenia sklepu stanowi niedozwoloną reklamę napojów alkoholowych.

Na ogólnopolską skalę znane są reklamy telewizyjne „Łódki BOLS” czy „Wypoczynkowej Turystyki Konnej Soplica” (WTK Soplica) – (rys 3, rys 4)

rys.3

rys.4

Niemal każdy pamięta ten marketingowy majstersztyk bo przecież nie były to reklamy alkoholi a jedynie usług o znajomo brzmiących nazwach łódka i wtk (są bardzo bliskie w warstwie fonetycznej do słowa wódka). Natomiast telewizyjne reklamy alkoholu nawet w postaci zamaskowanej zostały negatywnie zweryfikowane. Dziś na srebrnym ekranie ich już nie zobaczymy.

Nie zmienia to jednak faktu, że w przestrzeni publicznej funkcjonuje wiele znaków towarowych jeśli nie łudząco podobnych to bardzo zbliżonych do znaków towarowych służących do oznaczania napojów alkoholowych. Co musisz zrobić, aby móc posługiwać się takimi oznaczeniami?. W ramach dozwolonego użytku możesz używać logo produktów które oferujesz swoim klientom, natomiast ich dostosowanie może naruszać prawa autorskie do znaku jako utworu. Należy więc przyjąć, iż umieszczenie na witrynie sklepowej znaków towarowych nieco zmienionych od tych umieszczanych na produktach alkoholowych nie powinno stanowić naruszenia przepisów o zakazie reklamy produktów alkoholowych.

Umieszczenie na witrynie znaków towarowych, które nie zawierają odnośników do alkoholu „CHAMPAGNE”, „WÓDKA” czy „WHISKEY” a jedynie nazwę produktu, wydaje się być możliwe, niemniej przy braku orzecznictwa w tym zakresie działanie takie niesie za sobą ryzyko w postaci ewentualnej odpowiedzialności karnej oraz utraty koncesji na sprzedaż alkoholu.
Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook