fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak towarowy w Polsce - rejestracja i ochrona

Zagadnienia prawne

Ochrona na terenie kraju, niskie opłaty i coraz krótszy czas oczekiwania na rejestrację znaku.

Znak towarowy w Polsce

Znak towarowy (ang. trademark) daje możliwość szybkiej identyfikacji danego produktu lub usługi jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Jest to każde oznaczenie, które służy odróżnianiu od siebie produktów i usług pochodzących od różnych przedsiębiorców. 

W związku z tym, że znak towarowy pełni tak ważną rolę w biznesie, regulowany jest przepisami prawa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W Polsce obowiązuje Ustawa prawo własności przemysłowej (z dnia 30 czerwca 2000 r.) oraz – jako że Polska jest członkiem Unii Europejskiej – unijne Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym (z dnia 26 lutego 2009 r.).  Te dwa akty prawne przewidują możliwość rejestracji znaku towarowego, dzięki czemu służą ochronie znaków towarowych. 

Ochrona znaku towarowego w Polsce

Po co zastrzegać znak towarowy w Urzędzie Patentowym?

Zastrzegamy znak towarowy właśnie po to, żeby uzyskać do niego prawo ochronne.

Prawo ochronne polega na wyłącznym używaniu znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. W praktyce znaczy to, że tego konkretnego znaku towarowego może używać tylko osoba lub firma, która zarejestrowała znak towarowy.

Dzięki temu ten znak towarowy można bez obawy umieszczać na swoich produktach lub na ich opakowaniach oraz wprowadzić je do sprzedaży pod tym znakiem towarowym i posługiwać się nim w celach promocyjnych. Na znaku towarowym zarobić można jeszcze na inne sposoby, np. znak ten można sprzedać lub udzielić licencji na jego używanie.

Ponadto, w razie naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, w szczególności poprzez używanie przez konkurenta znaku identycznego lub podobnego, osobie, która posiada prawo ochronne na znak towarowy przysługuje: prawo do żądania zaniechania naruszeń, wydania uzyskanych korzyści oraz zapłatę opłat licencyjnych za okres bezprawnego używania znaku. 

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Polsce?

Rejestracją znaków towarowych w Polsce zajmuje się Urząd Patentowy RP.

Jeżeli chcesz zarejestrować znak towarowy rozsądnie będzie najpierw sprawdzić, czy w obrocie nie funkcjonują już podobne lub identyczne znaki towarowe oraz czy Twój znak spełnia odpowiednie kryteria rejestracyjne.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza rejestracji znaku towarowego Formularz ten można wypełnić on-line, przesłać go pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Patentowym. We wniosku należy zamieścić przedstawienie znaku towarowego oraz określić, dla jakich towarów i usług ma być zarejestrowany.

Oznacza to, że zastrzeżenie znaku towarowego nie dokonuje się dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażemy we wniosku. Istnieją dwie klasyfikacje, z którymi powinniśmy się zapoznać, jeżeli chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego. Pierwsza z nich to klasyfikacja nicejska, która zawiera zestawienie towarów i usług, podzielonych na klasy. Druga z nich to klasyfikacja wiedeńska, która służy zastrzeganiu elementów graficznych znaków towarowych, dzieląc je na kategorie, działy i sekcje, na podstawie ich kształtu. Przykładowo, jeżeli Twoja firma zajmuje się produkcją biżuterii, to znak towarowy na pewno powinien być zgłoszony w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej, obejmującej takie właśnie produkty.

Po złożeniu wniosku następuje okres badania znaku towarowego. Urząd Patentowy najpierw bada, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i czy nie występują bezwzględne przesłanki do odmowy rejestracji znaku towarowego oraz czy zostały uiszczone stosowne opłaty.

Urząd  sporządza i wysyła do zgłaszającego wstępną informację o możliwym istnieniu podobnych lub identycznych znaków zarejestrowanych wcześniej oraz w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów  wzywa do ich poprawienia. Następnie urząd ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Dzięki temu inne osoby lub firmy mogą, w ciągu 3 miesięcy, zapoznać się z naszym znakiem towarowym i zgłosić swój sprzeciw do rejestracji tego znaku, jeżeli stwierdzą, że występują jakieś nieprawidłowości lub nasz znak jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego już wcześniej znaku towarowego. Jeżeli nie wpłynie żaden sprzeciw, rozpoczyna się etap rejestracji znaku towarowego.

Urząd wydaje decyzję o przyznaniu prawa ochrony znaku towarowego pod warunkiem, że wniesiemy wszelkie opłaty. Jeżeli nie wniesiemy ich w terminie, ochrona znaku towarowego wygaśnie. Po wniesieniu opłat Urząd Patentowy dokonuje wpisu do rejestru i wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy zgłaszającemu.

Ochrona znaku towarowego

Ile trwa ochrona znaku towarowego w Polsce?

W Polsce ochrona znaku towarowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochronne. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy jest świadectwo ochronne.

Ile kosztuje ochrona znaku towarowego w Polsce?

Pierwszym kosztem rejestracji znaku towarowego, który należy wnieść do Urzędu Patentowego, jest opłata rejestracyjna. Następnie, po otrzymaniu decyzji Urzędu o rejestracji znaku należy wnieść opłatę za udzielenie prawa ochronnego. Wysokość kosztu rejestracji znaku towarowego jest uzależniona od liczby klas towarów i usług, dla których chcemy uzyskać prawo ochronne do znaku towarowego. Zależność jest prosta: im więcej klas wskażemy we wniosku, z tym większą opłatą musimy się liczyć. Przedłużając prawo ochronne na znak towarowy na kolejny 10-letni okres, również należy liczyć się z dodatkową opłatą. 

Często zadawane pytania

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy w Polsce?

Celem rejestracji znaku towarowego jest zdobycie prawa na wyłączne używanie towaru lub usługi na terenie całej Polski. Prawo ochronne znaku towarowego obejmuje cały kraj, co jest ważne dla przyszłego rozwoju firmy, która początkowo może działać tylko lokalnie a w przyszłości jej rozwój może doprowadzić do zwiększenia zasięgu działalności na całą Polskę. Zarejestrowany znak towarowy umieszczany na opakowaniach lub dokumentach podnosi prestiż i atrakcyjność firmy. Jest ważnym argumentem w walce z nieuczciwymi działaniami konkurencji, która może naruszać praw ochronne znaku. 

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Polsce?

Aby zarejestrować znak towarowy w Polsce należy przejść etap badań, który opiera się na sprawdzeniu przez Urząd Patentowy czy występują bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego. Jeżeli przesłanki te nie wystąpią, wówczas następuje tzw. okres sprzeciwowy, czyli czas na zgłoszenie sprzeciwu co do rejestracji znaku towarowego przez osoby trzecie, które uważają, że zgłoszenie narusza ich prawa. Jeżeli nie pojawi się sprzeciw to następuje rejestracja znaku towarowego.

Ile trwa ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego w Polsce trwa 10 lat. Liczy się od daty zgłoszenia zastrzeżonego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Okres ochronny może zostać przedłużony na kolejnych 10 lat, pod warunkiem złożenia wniosku o wydłużenie tego czasu.

Ile kosztuje ochrona znaku towarowego?

W Polsce koszty rejestracyjne znaku towarowego dzielą się na dwie kategorie. Pierwsze to opłaty związane z zgłoszeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Drugie to opłaty, które wiążą się z publikacją i 10 letnią ochroną znaku towarowego. Wysokość opłat jest uzależniona od ilości klas towarów jakie wyróżniamy zgłaszając znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Minimalne opłaty wynoszą 940 złotych i obejmują złożenie wniosku oraz dziesięcioletnią ochronę znaku i jego publikację.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook