fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Wycena znaku towarowego

Zagadnienia prawne

Posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego może stanowić ważny element majątku Twojej firmy, szczególnie, gdy Twoja marka staje się rozpoznawalna. Twój znak towarowy może wtedy nawet stać się jednym z Twóich głównych aktywów, cenniejszym niż wszystkie środki trwałe razem wzięte.

Tego zdania był też John Stuart, dyrektor korporacji Quaker, który miał powiedzieć: „Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym markę, i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej“.  To stwierdzenie potwierdza też coroczny raport BrandZ dotyczący najcenniejszych marek na świecie (Top Global Brands) – sama marka Google warta jest ponad 302 mld dolarów.

Znak towarowy - wycena

Wycena znaku towarowego – po co wyceniać swój znak towarowy?

Swój zastrzeżony znak towarowy możesz wyceniać z różnych powodów. Wycenia się go nie tylko w celu sporządzenia sprawozdania finansowego (znak towarowy może być składnikiem aktywów), ale również w celu obrotu tym znakiem, przy przejęciach i fuzjach przedsiębiorstw, podziale majątku, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czy ustalania celów, a także w przypadku wniesienia znaku towarowego aportem do spółek. Wiele firm wycenia swój znak towarowy przy przejściu swojego biznesu na model franczyzowy po to, aby móc ustalić kwotę licencji na używanie swojej marki przez franczyzobiorców. Z wyceną znaku towarowego mogą wiązać się też korzysći majątkowe i podatkowe, o których więcej przeczytasz tutaj.

W praktyce można rozróżnić:

  1. wycenę techniczną przeprowadzaną na potrzeby sprawozdań finansowych i planowania podatkowego;
  2. wycenę handlową, która służy zbudowaniu architektury marki i zarządzaniu marką.

W zależności od celu, dla którego sporządza się wycenę znaku towarowego, należy brać pod uwagę różne czynniki. Cele i czynniki mające znaczenie dla wyceny znaków towarowych możesz zobaczyć w poniższej tabeli:

Cel wyceny znaku towarowego Czynniki, które mają znaczenie przy wycenie
Ustalenie wartości aportu Ocena zdolności aportowej znaku towarowego, stworzenie polityki użytkowania znaku towarowego, prognozy dotyczące okresu korzystania ze znaku.
Zabezpieczenie transakcji Istotna będzie możliwość ustalenia wartości znaku towarowego w wyniku upłynnienia go w krótkim okresie (na jaką kwotę byłby wyceniany, gdybyś chciał go w tym momencie sprzedać).
Zarządzanie marką Trzeba uwzględnić to, że na potrzeby zarządzania marką należy wybrać metodę, którą będzie można powtarzać oraz uwzględniającą kluczowe czynniki budowania wartości marki (m.in. wydatki na marketing i na ochronę prawną marki, wartość sprzedaży).
Ustalenie warunków transakcji kapitałowej lub licencyjnej Wycena taka będzie opierać się nie tylko na obiektywnych przesłankach, ale przede wszystkim na zdolnościach negocjacyjnych stron umowy.
Upłynnienie majątku przez syndyka Wycena musi uwzględniać charakter planowanej i przymusowej sprzedaży oraz dostępne w krótkim okresie opcje rynkowe.
Sprawozdawczość finansowa i podatkowa Metoda wyceny znaku towarowego musi być zgodna z regulacjami prawnymi, szczególnie z ustawą o rachunkowości.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Mazurczak, P. Zieniuk, Wycena i prezentacja znaku towarowego w sprawozdaniu finansowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 190,  s. 170 – 171.

Czy każdy znak towarowy można wprowadzić do majątku firmy?


Każdy znak towarowy można wycenić, ale nie każdy będzie mógł znaleźć się w Twoim sprawozdaniu finansowym. Znaki towarowe można zaliczyć w poczet aktywów danej firmy, jeżeli:

Wycena znaków towarowych

Jak wycenić znak towarowy – metody wyceny znaku towarowego

Jeżeli chodzi o wycenę znaku towarowego na potrzeby wniesienia go do aktywów firmy, szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawie o rachunkowości. Wartość początkową znaku towarowego, który został zakupiony stanowi jego cena nabycia (cena nabycia to cena zakupu powiększona o zapłacone cło i podatki zawarte w cenie, których dana jednostka nie może odliczyć oraz pomniejszona o otrzymane upusty, rabaty oraz koszty bezpośrednio związane z przygotowaniem danego aktywa do używania). Cena nabycia może obejmować również koszty finansowania zewnętrznego oraz związane z nimi różnice kursowe od zobowiązań w walucie obcej. Prawa do znaków towarowych, nabyte w drodze połączenia firm ujmowane są w bilansie w wartości godziwej. Wartość godziwa to wartość, która odzwierciedla oczekiwane korzyści ekonomiczne, jakie nabywca osiągnie w przyszłości z danego znaku towarowego.

Jeżeli chodzi natomiast o inne cele wyceny znaku towarowego niż na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego, to można wyodrębnić kilka podstawowych grup tej wyceny: metody kosztowe, metody dochodowe oraz metody rynkowe. To, która metoda wyceny będzie odpowiednia w danym przypadku, zależy od potrzeb, na które dokonywana jest wycena.

Wycena znaku towarowego – metody kosztowe

Metody kosztowe wyceny znaku towarowego określają jego wartość na podstawie kalkulacji kosztów, które należałoby ponieść, aby korzyści z używania danego znaku towarowego w przyszłości pokrywały się z korzyściami, które on obecnie przynosi. Do metody kosztowej można podejść na dwa sposoby: oprzeć ją na koszcie reprodukcji lub oprzeć ją na kosztach zastąpienia. Koszt reprodukcji to koszt, jaki należałoby ponieść w celu uzyskania dokładnej reprodukcji znaku towarowego (Zaczynamy od zera: Twoja marka zniknęła. Jakie koszty musiałbyś ponieść, aby przywrócić ją na rynek i aby była tak samo rozpoznawalna, jak przed zniknięciem).  Koszt zastąpienia natomiast oznacza koszty, które należałoby ponieść, aby zastąpić znak towarowy jego alternatywą, która przynosiłaby takie same przychody ze sprzedaży. Jako że metody kosztowe charakteryzują się dosyć dużą dozą subiektywności oraz nie wszystkie znaki towarowe obecne na rynku osiągnęły rozpoznawalność, wycena znaku na ich podstawie niesie za sobą duże ryzyko przeszacowania wartości znaku towarowego.

Wycena znaku towarowego – metoda rynkowa

Metoda rynkowa opiera się na założeniu, że wartość znaku towarowego ustala się na podstawie porównania tego znaku z podobnymi znakami, które w przeszłości zostały sprzedane. Nie zawsze możliwe jest zastosowanie metody rynkowej. Po pierwsze, musi istnieć rynek, na którym dokonywane są transakcje znakami towarowymi podobnymi do wycenianego. Musimy mieć też dostęp do informacji o warunkach tych transakcji. Również ta metoda wyceny ma swoje ograniczenia związane przede wszystkim z małą ilością transakcji sprzedaży dokonywanych na znakach towarowych. Jeżeli już takie transakcje są dokonywane, to zazwyczaj są objęte tajemnicą handlową.

Wycena znaku towarowego – metody dochodowe

 Wśród metod dochodowych wyceny znaku towarowego jako najbardziej popularne można wyróżnić trzy metody:
-    metodę mnożnikową na podstawie bieżącego wykorzystania znaku
-    metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych
-    metodę opartą na założeniu zwolnienia z opłat licencyjnych.

Metoda mnożnikowa na podstawie bieżącego wykorzystania znaku uwzględnia takie czynniki jak: obecną dochodowość znaku towarowego, mierzoną najczęściej 3-letnią średnią ważoną przepływów gotówkowych związanych z marką, siłę marki określaną na podstawie analizy pozycji marki, rynku, wyników przeszłej działalności oraz perspektyw na przyszłość, przedział zmienności mnożnika – założono, że relacja między siłą marki a jej wartością ma postać rozkładu normalnego.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych określa wartość znaku towarowego jako bieżącą wartość części przepływów, które wynikają z posiadanego znaku towarowego. Dyskonto uwzględnia koszt kapitału. Istnieją różne odmiany tej metody różniące się między sobą sposobem wyliczenia czynnika dyskontującego oraz obliczeniem udziału przepływów pieniężnych przypadających na znak towarowy.

Metoda oparta na założeniu zwolnienia z opłat licencyjnych polega na oszacowaniu tantiem, które dane przedsiębiorstwo płaciłoby, gdyby musiało korzystać z licencji na korzystanie ze swojego znaku towarowego. Stawki opłat licencyjnych w tej metodzie ustala się na podstawie analizy dostępnych danych o tantiemach i ogólnych wskazówkach licencjonowania podobnych wartości niematerialnych i prawnych oraz prognozowanym wpływie licencjonowanych aktywów na przychody.

Jak widzisz, każda z metod wyceny znaku towarowego ma swoje ograniczenia. Każda z nich cechuje się też pewną dozą subiektywizmu. Dlatego przyjmuje się, że aby wiarygodnie wycenić dany znak towarowy, należy skorzystać z co najmniej dwóch metod.

Często zadawane pytania 

Dlaczego warto wycenić znak towarowy?

Wyceniając swój znak towarowy otwierasz sobie drogę do uzyskania korzyści wynikających z jego funkcjonowania na rynku. Znając wartość znaku możesz go wprowadzić do obrotu min. licencjonować nazwę jak również przejść na model franczyzowy.

Jak wycenić znak towarowy?

Aby wycenić swój znak towarowy należy zestawić koszty obecnego używania nazwy z korzyściami, które Twój znak może przynieść w przyszłości. Wyceniając znak zwróć uwagę na podobne nazwy, które funkcjonują na rynku. Określając cenę Twojego znaku, weź pod uwagę czas poświęcony na tworzenie Twojej marki jak również pieniądze, które włożyłeś na budowanie nazwy firmy. Profesjonalną wyceną znaków towarowych zajmują się wyspecjalizowane kancelarie.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook