fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak towarowy na własnych zasadach - co zabezpieczysz regulaminem znaku

Opinie i porady

Posiadasz znak towarowy, do którego uprawnienia współdzielisz z innym podmiotem? Prowadzisz działalność razem ze wspólnikiem i chcecie zarejestrować swoją nazwę? Masz zamiar dokonać zgłoszenia oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP, aby zdobyć ochronę dla swojego przedsiębiorstwa? Pamiętaj o regulaminie znaku towarowego

Regulamin znaku towarowego należy dołączyć do podania o udzielenie prawa ochronnego na:

Wspólny znak towarowy

Prawo ochronne na wspólny znak towarowy może zostać udzielone na rzecz: organizacji mającej zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego.

Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje:

Wspólny znak towarowy może być używany jednocześnie przez kilka podmiotów, które nie są  jego właścicielami. Należy jednak pamiętać, że osoby upoważnione mogą używać wspólnego znaku towarowego pod warunkiem, że stosują się do zasad dotyczących używania takiego znaku ustalonych w regulaminie przyjętym przez organizację.

Wspólne prawo ochronne

Przedsiębiorcy mogą również uzyskać wspólne prawo ochronne do znaku towarowego. Może ono powstać w sposób pierwotny lub wtórny, poprzez przeniesienie prawa ochronnego do znaku towarowego z jednego na kilka podmiotów.

Prawa i obowiązki współuprawnionych ze znaku towarowego objętego wspólnym prawem ochronnym powinny zostać uregulowane przez strony umową o wspólność znaku towarowego, oraz jego regulaminem.

Znak towarowy gwarancyjny

Znak towarowy gwarancyjny przeznaczony jest do odróżniania towarów, które zostały certyfikowane od towarów nie będących oznaczane w ten sposób. Certyfikacja może dotyczyć m.in. użytych materiałów czy jakości towarów. Ich właściwości oraz sposób badania czy nadzorowania używania określa regulamin znaku towarowego gwarancyjnego.

Należy pamiętać, że regulamin znaku towarowego stanowi nie tylko obligatoryjny element zgłoszenia ww. oznaczeń w Urzędzie Patentowym RP (nie dołączając go do podania narażamy się na zarzut braku formalnego, co skutkować może umorzeniem postępowania zgłoszeniowego), ale też niejaki gwarant co do sposobu używania i korzystania ze znaku towarowego przez uprawnione do tego osoby. Jest to również gwarancja jakości czy określonych cech towarów usług, do oznaczania których ma być przeznaczony znak towarowy.

Niezbędne elementy regulaminu

Co regulamin znaku towarowego powinien zawierać? W przypadku wspólnego znaku towarowego oraz wspólnego prawa ochronnego:

Z kolei w przypadku znaku towarowego gwarancyjnego regulamin powinien zawierać:

Powyżej wymienione zostały konieczne elementy regulaminu używania znaku towarowego, bez których zgłoszenie takiego oznaczenia do ochrony napotka na zarzut braku formalnego ze strony Urzędu Patentowego RP. Zawarcie powyższych elementów w regulaminie zapewnia zatem skuteczną rejestrację znaku.

Co jeszcze warto mieć w regulaminie?

Regulamin nie spełnia jedynie formalnej przesłanki rejestracji, służy również wzajemnej kontroli rodzaju towarów i sposobu ich używania. Co zatem warto zawrzeć w regulaminie poza podstawowymi, elementarnymi postanowieniami, aby jak najbardziej zwiększyć jego walory praktyczne? Przede wszystkim powinny się w nim dodatkowo znaleźć:


Unieważnienie znaku a regulamin

Regulamin znaku towarowego pełni tez ważna funkcję w zakresie utrzymania prawa ochronnego. Zarówno wspólny znak towarowy jak i znak towarowy gwarancyjny mogą stać się przedmiotem wniosku o unieważnienie lub wygaśnięcie prawa ochronnego. Wspólne znaki towarowe i znaki towarowe gwarancyjne mogą zostać unieważnione m.in. gdy regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami a także gdy istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku.

W szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy czy znak towarowy gwarancyjny. Warto tutaj podkreślić, iż znaki takie nie zostaną unieważnione, jeżeli uprawniony dokona odpowiednich zmian w ich regulaminie.

Jak zapobiec wygaśnięciu znaku?

Prawo ochronne na wspólny znak towarowy i znak towarowy gwarancyjny wygaśnie m.in. w przypadku niepodjęcia przez uprawnionego działań w celu uniemożliwienia używania znaku towarowego w sposób niezgodny z warunkami używania określonymi w regulaminie. Możemy stracić ochronę w przypadku używania znaku w sposób powodujący ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności jeżeli konsument może uznać go za inne oznaczenie. Należy uważać również na zmiany regulaminu używania znaku towarowego w wyniku których regulamin ten nie będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Właściciele wspólnego znaku towarowego oraz znaku towarowego gwarancyjnego powinni zatem kontrolować i nadzorować warunki oraz sposób używania swoich oznaczeń przez inne podmioty. Brak takiej kontroli stanowi realne zagrożenie utraty prawa ochronnego na posiadany znak towarowy. Jednocześnie taka kontrola chroni interesy konsumentów eliminując z rynku oznaczeń takie znaki towarowe wspólne czy gwarancyjne, które są używane niezgodnie z postanowieniami regulaminu lub wprowadzają w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku

Zgłaszając w Urzędzie Patentowym RP wspólny znak towarowy, wspólne prawo ochronne lub znak towarowy gwarancyjny pamiętaj o dołączeniu do podania o udzielenie prawa ochronnego regulaminu używania takiego znaku. Jest to nie tylko obligatoryjny element zgłoszenia znaku do ochrony, ale gwarant późniejszego korzystania i używania znaku zgodnie z jasno i precyzyjnie określonymi w regulaminie warunkami.
Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook