fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Jak zaksięgować opłaty za znak towarowy

Zagadnienia prawne

W opinii urzędów skarbowych prawa ochronne na znaki towarowe, które zostały zgłoszone przez uprawnionych (podatników), nie podlegają amortyzacji. Odmienne poglądy mają natomiast polskie sądy, które uważają, że wydatki związane z rejestracją znaków towarowych mają charakter własności niematerialnej.

Gdy znak wytwarzasz i rejestrujesz samodzielnie

Wytworzenie własnej marki i jej zastrzeżenie generuje dla Twojej firmy obciążenia finansowe takie jak m.in. koszty grafików, profesjonalistów, którzy pomogą Ci zarejestrować prawa czy opłaty urzędowe. Ważne, że zgodnie z prawem wszystkie te koszty możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, co istotnie zmienia ponoszone przez Ciebie obciążania. Ustawa o PIT mówi wprost, że są to koszty podatkowe dla przedsiębiorcy. 

Jeżeli chodzi o opłaty urzędowe to w przypadku zgłoszenia znaku towarowego w Polsce, opłata za zgłoszenie znaku stanowić będzie koszt. Sytuacja kształtuje się odmiennie jeśli chodzi o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu opłaty okresowej za 10 letnie okresy ochronne, czyli tej którą należy opłacić wraz z decyzją warunkową. Taka opłata nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, jeśli znak wytworzyłeś samodzielnie to nie możesz również dokonać jego odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku zgłoszenia znaku towarowego w UE, wnoszona jest jedna opłata z tytyłu zgłoszenia oraz 10 letniej ochrony. Urząd nie wykazuje jaka część opłaty to zgłoszenie, a jaka 10 letni okres ochrony. To czy taką opłatę zakwalifikować jako koszt zależeć będzie od decyzji Twojego doradcy podatkowego i jego intepretacji przepisów. Jeżeli przyjmie, że jest to opłata w całości za zgłoszenie (rejestrację znaku), to wówczas zakwalifikuje ją jako koszt. Jeżęli przyjmie że jest to opłata wyłącznie za 10 letni okres ochronny, to taka opłata nie będzie podlegać zaliczeniu jako koszt. Przepisy są w tym miejscu niejednoznaczne.

Opłaty za zgłoszenie praw ochronnych zaliczysz do kosztów uzyskania przychodu. Opłaty za 10 letnie okresy ochronne nie stanowią kosztu, nie są też kwalifikowane do odpisów amortyzacyjnych.

Gdy kupujesz już zarejestrowany znak towarowy

Prowadząc działalność możesz nabyć od innej osoby zarejestrowany znak towarowy w celu oznaczania swoich towarów lub usług tym znakiem. Taka sytuacja traktowana jest odmiennie przez fiskusa. 

Jeśli kupisz już zarejestrowane prawa to koszty ich przeniesienia, przerejestrowania w odpowiednim organie oraz obsługi tego procesu możesz zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności w chwili ich poniesienia. Również sam koszt nabycia prawa możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. 

W przypadku znaku nabytego odmiennie kształtuje się sytuacja z opłata za 10 letnie okresy ochronne. W przypadku nabycia prawa do znaku już zarejestrowanego możesz dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych przedsiębiorstwa do których zalicza się znak towarowy.

Opłaty z tytułu nabycia zarejestrowanego znaku towarowego są zaliczane do kosztów, a 10 letnie okresy ochronne do odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. Pamiętaj, aby znak nadawał się do gospodarczego użytkowania już w momencie zakupu!

Jak to wszystko rozumieć?

Kwestie podatkowe wyglądają odmiennie dla znaków wytworzonych dla Ciebie, a inaczej jeśli nabyłeś istniejące już prawa od innego podmiotu (np. innego przedsiębiorcy). 

Wydatki jakie poniesiesz na wytworzenie znaku i jego rejestrację są jednorazowe, a ich celem jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy. Koszty te należy zaksięgować jednorazowo w dacie ich poniesienia. Oznacza to dla Ciebie, że opłatę urzędową za zgłoszenie znaku oraz wszelkie wydatki związane z wytworzeniem przebadaniem i przygotowaniem znaku do rejestracji powinieneś zaksięgować jednorazowo w momencie ich powstania. Masz możliwość zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu, jeśli stanowią one racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarcza a ich poniesieniem wiąże się z osiągnięciem, zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodów.

 

 

Kupując zarejestrowany już znak towarowy możesz zaliczyć koszty jego zakupu oraz honorarium firmy, która pomogła Ci w przeniesieniu prawa do znaku oraz koszty dokonania zmian w rejestrze urzędu patentowego, zaksięgować jako koszty uzyskania przychodu w dniu ich powstania. Prawo do znaku towarowego jest zaliczane do wartości niematerialnych przedsiębiorstwa, dlatego też w przypadku nabycia prawa na znak towarowy uprzednio zarejestrowany możesz dokonywać odpisów amortyzacyjnych w przedmiocie opłaty za 10 letnie okresy ochronne.

A co jeśli znaku nie uda się zastrzec?

Jeśli zgłoszony przez Ciebie znak towarowy nie uzyska ochrony pojawia sie pytanie czy wtedy koszty są racjonalne i czy służą dla celi o których mówi ustawa? W przypadku niezarejestrowania znaku towarowego i braku prawa do jego uzywania, poniesione koszty winny być traktowane jako koszt zaniechanych inwestycji. 

Poniesione koszty zaliczyć można jako koszt zaniechanych inwestycji - pod określonymi warunkami. Sugerujemy wystapić o interpretację danego przypadku do Krajowej Informacji Skarbowej, gdyż jak wszyscy wiemy, diabeł twki w sczegółach.

Często zadawane pytania 

Co można wliczyć w koszty firmy rejestrując znak towarowy? 

Rejestracja znaku towarowego wiąże się z opłatami, które można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Do tych kosztów można również zaliczyć opłacenie grafików, którzy tworzą Twoje logo jak również pomoc specjalistów w rejestracji znaku towarowego. 

Jak zaksięgować znak?

W Polsce do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć opłaty związane z zgłoszeniem znaku do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Niestety do tych kosztów nie można zaliczyć opłat związane z 10 letnim prawem ochronnym. W przypadku zgłoszenia znaku towarowego w Unii Europejskiej wnoszona jest jedna opłata, stąd trudno jest jednoznacznie określić jaka jej część to opłata za zgłoszenie a jaka za 10 letni okres ochronny. Dlatego też łatwiej uzasadnić zaliczenie jej całej w koszty działalności gospodarczej. Pamiętaj by ocenić skutki prawne z Twoim doradcą podatkowym.

Jak zaksięgować zakup znaku towarowego?

Zakup już zarejestrowanego prawa ochronnego jak również koszty jego przeniesienia, przerejestrowania oraz obsługi samego procesu można wliczyć w koszty uzyskania przychodu firmy. 

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook